37. Договор за заем

Два вида договори за заем: заем за послужване и заем за потребление.
С Договора за заем за послужване заемодателя представя безвъзмездно на заемателя една определена вещ за временно ползване,а заемателят се задължава да я върне.
Договорът е реален. Нужно е то да се последва реално предаване на определената вещ във фактическата власт на заемателя. Заемът за послужване е безвъзмезден и едностранен.
Законът не предвижда особена форма за договора.
Страни по договора за заем за послужване могат да бъдат всички гражданско правни субекти.
Предмет могат да бъдат както движими така и недвижими вещи,но само индивидуално определени и непотребими вещи.
Права и задължения на заемателя. Право на заемателя е да използва вещта която е получавал в заем,а задълженията му са да я пази и да я върне. Заемателят има право да използва чуждата вещ. Законът задължава заемателя да се грижи за чуждата вещ като добър стопанин. Той е длъжен да посреща обикновените разходи за поддържане,за запазване и използване на заетата вещ.
Законът му забранява да отсъпва другиму ползването на вещта.Заемателят трябва да върне заетата вещ след изтичане на уговорения срок или използването в добро състояние.
Отговорност на заемателя. Заемателят отговаря ако виновно не изпълни задълженията си.Той отговаря за вредите,които заемодателят понася дори ако
Те са причинени от членовете на домакинството му.
Права и задължения на заемодателя. Договорът за заем за послужване е едностранен,заемодателят прави услуга.Той има само право само да иска вещта обратно в пълна изправност.
Прекратяване. Договорът за заем се прекратява с изтичане на уговорения срок или след завършване на ползването,за което вещта е дадена .Но заемодателят може да иска връщането на вещта преди това ако сам неотложно се нуждае от нея.
Заемът за потребление е договор , с който заемодателят предава в собственост на заемателя пари или други заместими вещи,а заемателя се задължава да върне заетите суми или вещи от същия вид количество и качество.
Заемът за потребление е договор , с който заемодателят предава в собственост на заемателя пари или други заместими вещи,а заемателя се задължава да върне заетите суми или вещи от същия вид количество и качество.
Този договор е реален и консенсуален.Той е едностранен договор,защото само заемателя има задължение-да върне заетото.Заемът за потребление е безвъзмеден и неформален.
Предмет на заема за потребление могат да бъдат пари или заместими вещи.Парите и заместимите вещи преминават в собственост на заемателя.Те се предават на заемателя за потребление и консумиране.
Задължения и отговорност на заемателя.Основно негово задължение е да върне заетите пари в същото количество или вещи от същия вид качество и количество.Заемателят дължи и лихва ,но само ако тя е уговорена писмено.Това правило обаче не важи за банките.При тях заемът за потребление е винаги възмезден. При неизпълнение на задължението да върне заетата сума или вещи от същия вид количество и качество, заемателят отговаря за причинените вреди по общите правила за отговорността.Заемодателят може да иска обезщетение по общите правила.
Отговорност на заемодателя.Тъй като договорът е едностранен,върху заемодателя не тежи никакво задължение,но все пак той отговаря за вредите причинени на заемателя от скритите недостатъци на заетата вещ.