36. Договор за наем

Наемът е: двустранен,възмезден,комутативен и консенсуален договор.
Двустранен-всяка от страните има права и задължения;възмезден-всяка от страните по него получава облага;комутативен-още при договарянето страните знаят размера на облагата,която ще получат;консенсуален-счита се ,че е сключен в момента на постигане на съгласие.Той е неформален договор.
Предмет на договора могат да бъдат всякакви индивидуални определени вещи-движими и недвижими,както и части от вещи.
Цената се уговаря обикновено в пари,но тя може да бъде уговорена и в друга престация.
Срокът на договора за наем е също важен елемент на договора.Договорът може да бъде с определен срок.Но той не може да се сключи за повече от 10 год.

Страни на договора за наем са наемодателя и наемателя.
1. Задължения на наемодателя:да предаде наетата вещ,да поддържа вещта по време на действието на договора и да обезпечи спокойното ползване на вещта. Той е длъжен да предаде наетата вещ,да създаде на наемателя фактическа възможност да я ползва. Вещта трябва да бъде предадена заедно с принадлежностите и в състоянието посочено в договора. За сметка на наемателя са всички други повреди по вещта,виновно причинени от него.
2. Отговорност на наемодателя. Наемодателят може или да не предаде наетата вещ или пък да я предаде със закъснение или не в надлежно състояние. Наемодателят се освобождава от задължението и договорът за наем се разваля по право,ако наетата вещ не може да бъде предадена не по негова вина. Ако наемодателя е виновен за неизпълнението,наемателят разполага със следните възможности:наемателят може или да иска пряко изпълнение или да развали договора. Ако вещта е предадена с недостатъци – наемателят може да иска наемодателят да ги отстрани или сам той да ги отстрани за негова сметка.
3. Задължения на наемателя:да плаща наемната цена,да пази наетата вещ,да я върне след прекратяване на договора. По правило цената се плаща след ползването, но може да се уговорипредплащане. Наемателя трябва да пази вещта и да я върне в доброто състояние, в което я е получил.
4. Отговорност на наемателя. При неплащането на наема наемателя дължи лихви в/у неплатения наем от деня на забавата. Неизпълнението на задължението на наемателя да си служи с наетата вещ като добър стопанин, дава право на наемодателя да развали договора. Наемателя отговаря за неизпълнението на задължението да върне наетата вещ или да я върне в дължимото състояние. Пренаемане - договор, с който наемателят на една вещ отстъпва ползването на цялата или на част от наетата вещ на друго лице с/у заплащане на наемната цена. При пренаемането се оформят 2 правоотношения: м/у наемодателя и наемателя и м/у наемателя-пренаемодател и пренаемателя.

Договорът на наем се може да се прекрати:
- по взаимно съгласие
- с изтичане на наемния срок
- чрез предизвестия на едната страна от друга
- чрез едностранно волеизявление за разваляне, направено от изправната страна по договора до неизправната - вследствие на погиването на вещта.