35. Договор за продажба

Договорът за продажба е такъв, с който продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати.
Продажбата е: двустранен, възмезден, комутативен и консенсуален договор.
Двустранен - всяка от страните има права и задължения;възмезден - всяка от страните по него получава облага; комутативен - още при договарянето страните знаят размера на облагата, която ще получат; консенсуален - счита се, че е сключен в момента на постигане на съгласие.

По общо правило договорът е неформален.
Страни по договора могат да бъдат всички правни субекти-юридически и физически лица.
Предмет на продажбата могат да бъдат както вещи така и права. Вещите могат да са - движими и недвижими, потребими и непотребими, заместими и незаместими, индивидуално и родово определени. Правата могат да бъдат вещни, авторски, патентни и др. Цената е другият съществен елемент на продажбата, тя трябва да бъде определена в пари.
Задължения на продавача: Продавачът има 2 основни задължения:да прехвърли собствеността и да предаде продадената вещ. С постигането на съгласие с сключване на договора, собствеността преминава автоматично в/у купувача. Това се отнася за индивидуално определените вещи. Когато договорът има за предмет родово определени вещи, правото на собственост преминава в/у купувача след като вещите бъдат отделени от рода, индивидуализирани. При продажба на бъдещи вещи, собствеността преминава едва от момента в който вещта бъде създадена. При продажба на чужда вещ, продавачът ще изпълни задължението си да прехвърли собствеността като първо придобие тази собственост, а след това я прехвърли. Ако вещта е индивидуално определена ,с предаването й се извършва индивидуализацията и преминаването на вещта.
Отговорност на продавача: За да възникне отговорността му е необходимо: недостатъкът да е съществен, да е съществувал по време на прехвърлянето на собствеността и да не е бил известен на купувача по време на сключването на договора. Отговорността му се определя като обективна, т.е. безвиновна.

При недостатъци купувачът може да направи следното:
- да върне вещта и да иска обратно цената заедно с разноски
- да задържи вещта и да иска намаляване на цената
- да отстрани сам недостатъка на вещта за сметка на продавача
- да иска предаване на вещ без недостатъци

Задължения на купувача: Главните задължения са да заплати цената и да получи вещта. Плащането става едновременно с предаването на вещта и на мястото където то се извършва.
Отговорност на купувача: Ако купувача не плати дължимата цена, продавачът има право да откаже да предаде продадената вещ. При неплащане на цената продавачът има право и да развали договора. Разноските по договора и другите разходи във връзка с прехвърлянето на собствеността са за сметка на купувача, но при недвижими имоти те се заплащат от страните по равно.