34. Прекратяване на облигационното правоотношение

Облигационната връзка може да се прекрати с наличието на следните юридически факти, действия или бездействия:
1) взаимно съгласие на кредитора и длъжника - съгласието трябва да бъде оформено чрез сключването на договор м/у двете страни
2) невъзможност за изплащане - може да послужи като прекратително основание само в случай, че тя се дължи на обективната непреодолима причина.
3) разваляне на договора - слага край на изпълнението на задължението на длъжника
4) сливане - има съединяване в едно лице качеството на кредитора и длъжника, при което изпълнението на задължението става безпредметно.
5)опрощаване - става чрез договор, сключен м/у длъжника и кредитора, по сила на който последния се отказва от взимането си, а длъжникът се съгласява с това
6) прихващане - способ за прекратяване на две насрещни задължения до размера на по-малкото от тях. Основната цел на прихващането е да се избегне двойното плащане. Предпоставки за извършване на прихващане:
- наличието на две задължения
- задълженията да са насрещни
- престациите да са еднородни
- задълженията да са изискуеми
- двете насрещни вземания да бъдат ликвидни
7) подновяване - договор, чрез който двете страни установяват заместването на едно старо с едно ново облигационно отношение. Предпоставки за извършване на новацията са:
- наличие на старо задължение
- възникване на ново задължение
- различие м/у старото и ново задължение
- способност на страните да извършат новацията
- намерение за новиране
Видове: обективна и субективна.
Обективна - при нея старата престация се замества с нова-вещ вместо пари, пари вместо вещ.
Субективна – свързана с промяна на един от субектите на облигационната връзка -длъжника или кредитора.