33. Залог и ипотека

Целите на договора за залог са две:
- да създаде гаранция за кредитора, че задължението ще бъде изпълнено
- в случай на неизпълнение да му даде възможност за предпочтително удовлетворение.
Действието на договора настъпва едва след предаването на вещта, което говори за неговия реален характер.
Правата на залогоприемателя са:
- да държи вещта докато обезпечаваното вземане бъде погасено изцяло
- да иска продаването на вещта в случаи на неизпълнение
- да бъде удовлетворен в предпочитание пред останалите кредитори от цената, получена за заложената вещ.
Задълженията за залогоприемателя са:
- да се грижи за заложената вещ, без право на ползване
- да върне вещта когато обезпечаваното с нея задължение бъде погасено
Предмет на договора могат да бъдат и вземания.
Залогодателят е длъжен да предаде на заложения кредитор документите, с които се доказва заложеното вземане. Кредиторът е длъжен да извърши всички действия, които са нужни, за да се запази то.
Ипотека – вещно право, учредено в полза на кредитора, в/у определен недвижим имот, принадлежащ на длъжника или на трето лице, за обезпечаване на вземането му. Ипотеката е ацесорно право. Тя създава отношения между кредитора и всички останали лица
Предмет - само недвижими имоти
Цели - същите като при залога
Законна ипотека се учредява в полза на:
- отчуждителя на недвижим имот
- на съделителя ,на когото се дължи допълване на дела
Договорна ипотека се учредява посредством съглашение м/у кредитора и собственика на недвижим имот. Съглашението трябва да бъде облечено в нотариална форма.
Погасяване на ипотека става по няколко начина:
- чрез погасяване на обезпечаваното задължение
- чрез погиване на недвижимия имот
- при извършване на публична продан
- чрез заличаване на ипотеката.
Ипотеката се учредява чрез вписване в специален имотен регистър. Вписването на ипотеката се заличава въз основа на съгласието на кредитора, което трябва да бъде дадено в нотариално заверена форма или въз основа на влязло в законна сила съдебно решение.