32. Настойничество и попечителство.

Понятие и правна уредба. Институтът на настойничеството и попечителството, уреден в СК с разпоредбите на чл.153 – 174 има комплексен характер и включва както правни норми на семейното право, така също и норми на административното право. Орган по настойничеството и по попечителството е кметът на съответната община или определено от него длъжностно лице – чл.154, СК.
Основанията за учредяване са уредени в чл.153, ал.1. Настойничество се учредява над малолетни, чийто родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Освен това настойничество се учредява и на лица, които са поставени под пълно запрещение.
Предпоставките за поставяне под пълно запрещение са уредени в чл.5, ал.1, ЗЛС. Под пълно запрещение се поставят непълнолетните и пълнолетните лица, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи. С поставянето им под запрещение те стават недееспособни и на тези лица също им се назначава настойник. Процедурата за поставяне под запрещение е уредена в чл.336-340, ГПК. Поставянето под запрещение на едно лице при наличие на предпоставките на чл.5, ал.1, ЗЛС може да бъде поискано от съпруга, от близки роднини, от прокурор и от всеки, който има правен интерес за това. Молбата се подава до съответния окръжен съд, който е компетентен да разгледа делото по правилата на родовата подсъдност, съгласно чл.104, т.1, ГПК. В това производство задължително участва прокурор. При образуване на делото съдията е длъжен да изслуша лично лицето, чието запрещение се иска, за да придобие впечатление за неговото здравословно състояние. При нужда се назначава медицинска експертиза, която следва да даде заключение за характера на заболяването и дали лицето разбира свойството и значението на действията и може да ръководи постъпките си. Съдът се произнася с решение въз основа на събраните доказателства, и след влизането му в сила то се изпраща на органа по настойничеството и по попечителството за учредяване на настойничество. По исковете за поставяне под запрещение не се допуска постановяването на неприсъствено решение и решение при признаване на иска.
Учредяване на настойничеството. Органите на настойничеството и по попечителството формира настойнически съвет, в който се назначават: настойник, заместник настойник и двама съветници, чиято дейност е почетна, чл.155. При определянето на лицата се прави подбор измежду близките на лицето, които най-добре могат да се грижат за неговите интереси. Този кръг е неограничен – чл.156. Непригодни лица да бъдат включени в настойническия съвет: недееспособните, лишените от родителски права, осъдените за умишлени престъпления и те са изброени в чл.158, който списък не е изчерпателен. В настойническия съвет не могат да участват и лица, които страдат от болест, алкохолизъм, които имат користно поведение или противоречиви интереси с поднастойния или лица, които водят неморален живот.
Настойникът е централната фигура в настойническия съвет. Неговите права са уредени бланкетно в чл.164, СК. Настойникът се грижи за личността на поднастойния. Той е законен представител на поднастойния. Настойникът се грижи за имуществото на поднастойния. Настойникът е длъжен да живее съвместно с поднастойния. От изключителна важност са правните действия, които настойникът извършва с имуществото на поднастойния и тези разпоредителни действия са допустими след предварително решение на районния съдия.
Правата и задълженията на настойника във връзка с управлението и разпореждането с имуществото на поднастойния са уредени в чл.165. заместник настойника изпълнява функциите на настойника в случаите, когато последният е възпрепятстван, не изпълнява задълженията си поради болест или поради други причини, когато възникнат противоречиви интереси между настойника и поднастойника и в случаите на смърт на настойника. Правата на заместник настойника са уредени в чл.169.
Съветниците подпомагат дейността на настойника и заместник настойника и тяхната дейност е свързана с надзора в/у дейността на настойника и поднастойния. Правата и задълженията им са уредени в чл.166. Цялостната дейност на настойника и заместниците подлежи на контрол и те са длъжни да дават периодично отчет съгласно чл.171, а при освобождаването им да дадат окончателен отчет.
Особени случаи на настойничество – случаите, уредени в чл.173, известни като настойничество по право. Според чл.173 настойник по право на дете с неизвестни родители е управителят на специализираната институция, в която лицето е настанено. Настойник на поставения под пълно запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг. Ако няма такъв – неговите родители, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от родителски права.
Прекратяване на настойничеството. Прекратяването не трябва да се смесва с освобождаване или отстраняване на настойника от неговите функции. Прекратяването означава преустановяване на настойническата дейност. Основанията за това са: 1.Смърт на детето; 2.Навършване на 14 години; 3.Преминаване от настойничество към попечителство поради промяна в режима на запрещението от пълно в ограничено;
При прекратяването на настойничеството настойникът е длъжен да даде окончателен отчет.
Попечителство. Според чл.153, ал.2 попечителство се учредява над непълнолетни, чиито родители са неизвестни, починали или лишени от родителски права. Попечителство се учредява и на лица, които са поставени под ограничено запрещение. Според чл.5, ал.2, ЗЛС под ограничено запрещение се поставят пълнолетни, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи. При тези случаи здравословното състояние на тези лица не е толкова тежко, което да оправдава поставянето им пълно запрещение. Процедурата за поставянето под ограничено запрещение е същата както и при пълното запрещение и е уредена в чл.336-340, ГПК. Освен разпита на лицето и преценка на събраните доказателства по делото се изисква мнение и заключение на прокурор. След влизане на решението в сила, то се изпраща на органа по настойничеството и по попечителството за учредяване на попечителство.
Реда за учредяване на попечителството е установен в чл.155, СК. При попечителството се назначават попечител и заместник попечител без съветници. И в тези случаи подборът се прави измежду близките на лицето, които най-добре могат да се грижат за интересите на подопечния.
Права и задължения на попечителя – уредени са в чл.157, СК. Попечителят има относително същите функции както настойника, с тази разлика, че той не е законен представител. Попечителят дава само попечителско съдействие при извършване на правните действия от подопечния, който лично извършва тези действия. Попечителят трябва да се грижи за личността на подопечния. Той трябва да полага грижи за запазване интересите на подопечния. Той дава съгласие на подопечния при извършване на правните действия, които могат да бъдат осъществени след предварително разрешение от районния съд. Попечителят, както и настоникът, е длъжен да живее съвместно в подопечния, съответно поднастойния. Попечителят е длъжен да дава периодичен отчет за своята дейност, съгласно чл.171, СК и при освобождаването му е длъжен да даде окончателен отчет.
Заместник попечител – замества назначения попечител, когато същият е възпрепятстван да изпълнява своите функции поради болест, отсъствие, а така също и при противоречиви интереси с подопечния. Заместник попечителя изпълнява функциите на заместник попечител и при смърт на попечител я.
Чл.173 – особени случаи на попечителство – попечител на дете с неизвестни родители е управителят на институцията, в която детето е назначено; попечител на поставен под ограничено запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг, когато няма такъв – родителските права и задължения се упражняват от родителите на лицето, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от родителски права.
Преминаване от настойничество към попечителство. Този въпрос е уреден в чл.172, според който с навършване на 14-годишна възраст настойничеството се прекратява и органа по настойничеството и по попечителството назначава попечител и заместник попечител на лицето. До назначаването им дейността се изпълнява от настойника. Преминаване от настойничество към попечителство настъпва и в случаите, когато по съдебен ред бъде променен режимът на запрещението от пълно в ограничено запрещение. И в тези случаи до назначаването на попечител, функциите се изпълняват от настойника.
Преминаването от попечителство към настойничество не е уредени в Кодекса, но по аналогия следва да се приложат разпоредбите на чл.172.
Когато здравословното състояние на лицето, което е поставено под ограничено запрещение, трябва да бъде променен режимът на запрещението от ограничен в пълно, в които случаи на лицето се назначава настойник, заместник настойник и двама съветници.
Прекратяване на попечителството. То съвпада с прекратяване на настойничеството. Основанията са:1.Смърт на непълнолетния; 2.Навършване на 18 години; 3.Встъпване в брак
Тези последици настъпват и в случаите, когато детето престане да бъде без родители, които са годни да упражняват родителските права. Такъв е например случаят, когато обявеният за умрял родител се окаже жив. Във всички тези случаи попечителството отпада по право и не е необходимо да се издава акт за това.