32. Обезпечаване на вземането. Привилегии и поръчителство

Поръчителството е договор по силата на който едно трето лице се задължава към кредитора по едно облигационно отношение, да отговаря за изпълнението на неговия длъжник. Необходимо за сключването е съгласието на поръчителя и кредитора. Съгласието на длъжника не се изисква. Поръчителството е формален договор и притежава белезите на едностранен договор. Действителността на договора за поръчителство е свързана със съществуването на вземане, той има акцесорен характер.С погасяването на задължението се погасява отговорността, която е поел поръчителят. Поръчителството може да съществува само за действително задължение. Може да се поеме и за будещо и за условно задължение. Поръчителството се погасява, когато поради действията на кредитора поръчителят не може да встъпи в правата му.
Привилегията е призната от закона облага за едно вземане ,по силата на която то се удовлетворява с предпочитание. Те могат да са общи и специални
А) общи
1 група – вземания на работници и служители, произтичащи от трудови отношения и вземания за издръжка
2 група - вземания на държавата, освен тези за глоба
Б)специални
1 група - вземания за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение
2 група - вземания на държавата за данъци от определен имот за моторно превозно средство
3 група - вземания, обезпечени със залог или ипотека
4 група - вземания, заради които се упражнява право на задържане
Общите привилегии дават на кредитора право на предпочтително удовлетворение по цялото имущество на длъжника,а специалните – създават предпочитание при удовлетворяване от цената на конкретно определена вещ.