31. Отговорност при неизпълнение на задълженията. Забава на кредитора

Вината ма длъжника се предполага във всички случаи на неизпълнение, което означава, че презумпцията за виновност, трябва да бъде оборена от самия длъжник.
На обезщетяване подлежат всички вреди,претърпени от кредитора в резултат на неизпълнението. Те могат да бъдат материални и морални. Материални - негативната разлика м/у имуществото на кредитора и онова имущество, което той би имал, ако длъжникът беше изпълнил задълженията си. Морални вреди - разликата в психологическото, интелектуалното и емоционалното състояние на кредитора, увредено в резултат на неизпълнението. Обезщетението може да се извърши или като в натура д бъдат възстановени нещата ,или като на кредитора бъде изплатена парична сума.
Неустойка - предварително установена от договора или от закона парична сума, която длъжникът трябва да изплати на кредитора при неизпълнение на задълженията си
Функциите й са:
- обезпечителна
- обещетителна
- наказателна
Видове неустойки: В зависимост от източника на възникване:
- договорна
- законна
- законно - договорна
В зависимост от вида на неизпълнението:
- за пълно неизпълнение
- за забавено неизпълнение
- за лошо изпълнение
В зависимост от начина на използване:
- алтернативна
- кумулативна
- изключителна
Задатък (капаро) - парична сума или вещ, която едната страна предоставя на другата при сключване на договора като доказателство за неговото сключване и като гаранция за изпълнението.
Аванс - парична сума, която едната страна дава на другата за сметка на следващите плащания.
Забава на кредитора има само тогава,когато едно задължение не е изпълнено в срок.Кредиторът изпада в забава 1) когато неоснователно откаже да приеме изпълнението на длъжника; 2) когато не окаже необходимото съдействие
Последици от забавата:
- рискът преминава в/у кредитора, а ако и длъжникът е бил в забава, той се освобождава от нейните последици
- когато престацията е за предаването на нещо,длъжникът може да го предаде на съхранение на мястото определено от районния съд
- ако престацията няма за предмет предаването на нещо, длъжникът може да се откаже от договора и да иска обезщетение за разноските.