30. Неизпълнение на задълженията

В зависимост от вината на длъжника изпълнението е:
- виновно
- невиновно
В зависимост от степента и начина на изпълнение на престацията:
- пълно
- неточно:
А) частично изпълнение
Б) лошо изпълнение
В) забавено изпълнение

Неизпълнението на длъжника е виновно когато длъжника не е положил необходимите условия за изпълнението на задълженията си. Тези усилия е могло да бъдат както физически, така и от интелектуален характер. Длъжникът е виновен когато не е положил грижата на добрия стопанин така, както изисква.
Изпълнението на длъжника е забавено,когато то не е било осъществено при настъпване на неговата изискуемост и когато след настъпване на изискуемостта е бил поканен от кредитора да изпълни. Последиците от забавеното изпълнение са:
кредиторът може да поиска реално изпълнение заедно с обезщетение за вредите
кредиторът може да поиска да извърши изпълнението сам, но за сметка на длъжника
кредиторът има право да търси вредите които е претърпял вследствие неизпълнението и да развали договора.
Кредиторът няма да има интерес от изпълнението при „фикс-сделки”. Това са сделки, при които забавеното изпълнение е равнозначно на пълно неизпълнение.
Лошо изпълнение е когато длъжникът престира нещо, което в качествено отношение не съответства на дължимото. Кредиторът има право да:
сам да отстрани недостатъците
да иска пряко изпълнение
да иска отбив от цената на вещта,обременена с недостатъци

При пълното неизпълнение длъжникът е в невъзможност да го изпълни. Кредиторът има право да:
1) пълно обезщетение за вредите
2) застрахователна сума
3) да не престира насрещно дължимото, когато и той има задължения по облигационна връзка
4) да развали договора
Ако длъжникът не изпълни всичко,дължимият резултат не е осъществен напълно, т.е. изпълнението е частично. Приложното поле на формулата за неделимостта на престацията може да бъде ограничено в следните случаи:
- по волята на страните
- по силата на закона
- от естеството на задълженията
Когато неизпълнението на задълженията се дължи на причини, които длъжникът не би могъл да предотврати със собствени сили, това е обективна или невиновна невъзможност за изпълнение. Причините могат да бъдат природни явления „непреодолима сила”.