2. Понятие за държавна служба.

Държавната служба е свързана с дейността на държавата и с административно правните функции на лицата работещи в държавно административния апарат.Тя е дейност на физическо Лица за изпълнение на определени функции и задачи в държавните органи и учреждения на основата на заемана длъжност в тяхната структура.Държавната служба е свързана с функционирането на държавния апарат.Чрез държавната служба се осъществяват основните функции на държавата за това тя е израз на държавно властнически правомощия,а нейното функциониране се гарантира от държавата.Държавната служба е дейност която не се свързва с производството на материални ценности.тя има за основно предназначениеда осигури непрекъсваемост, при реализацията на основните функции и задачи на държавата има значение за реализацията на държавната политика и държавните интереси.От тези характеристики,може да се обобщи като определение че държавната служба е правно регламентирана,свързана с упражняването на държавна власт.За осигуряване на трайното и непрекъсваемо функциониране на държавният апарат.тя е институт на административно право.В нормативната уредба няма изрично определение на понятието държавна служба,поради което съществуват и различни теоретични схващания на това понятие.Но общото което се наблюдава при различните теоретични дефиниции е че държавната служба винаги се свързва с наличието на държавен апарат и изпълнението на държавно властнически функции.