2. Първи български закон за чиновниците.

1. Общи принципи и положения:
а/ Издига престижа на чиновниеска служба – установява се принципът че чиновниците се назначават от княза. Издава се княжески указ за всеки чиновник по предложение на съответния министър;
б/Демократични условия за постъпване на държавна служба – възможност за всеки български гражданин ( за някои длъжности се е изисквало по-високи делови качества и подготовка, за това при липса на български поданици до 3 години могат да се назначават чужди поданици);
в/Високи изисквания към морала на чиновниците- категорична забрана да се заема чиновническа служба от лица, извършили престъпление, а които извършат по време на служба престъпление или ако са под следствие за извършено престъпление – се отстраняват;
г/ осигуряване стабилност на чиновническата служба – свързва се с:
- полагане на клетва;
- носене на отличителни знаци;
- редовно получаване на заплатата от държавното съкровище;
- забрана чиновникът да бъде преместван от ч ведомство в друго без съгласието му;
- стабилизация на чиновника след 3 години работа – не се допуска без съгласието и оценката на специална върховна комисия (3-ма назначени от княза, 1 от държавния съвет, и 1 от Върховния съд).

2. Статут на държавния служител:
а/ Задължения:
- съблюдаване на законността;
- йерархическа зависимост и подчинение на по-горетоящите чиновници;
- задължително присъствие в учреждението през работното време - може да се напусне, но само с разрешение на непосредствения началник;
- не може да се занимава с търговия, адвокатство и други несъвместими занятия със служенето на държавата;
- спазване на служебна тайна;
- опазване престижа на чиновническата структура;
- вежливост с гражданите;
б/ Права: (акцентира се повече върху правата със социален характер)
- може да бъде повишен в длъжност;
- получаване на заплатата редовно – на първо число на следващия месец;
- при закриване на съответното звено – до 3 месеца след това; при заболяване – до 3 месеца;
- платен годишен отпуск – 1 месец;
- право на пенсия

3. Отговорност на чиновниците – те носят:
- Дисциплинарна;
- Гражданска;
- Углавна (Наказателна).