2. Определение на понятието административно правосъдие.

Административния процес може да се разглежда като съвкупност, система от АПпроцесуални Н и втория аспект е като система от регламентирани действия на администрацията и съда по прилагането на материалните АПН. Втория аспект може да си го представим като съвкупност от регламентирани действия, производства и процедури, начини и ред на действия на държавни органи, граждани и организации в сферата на прилагането на административното право.
Процесуалното право е регламентирано и определено от материално право. Административния процес в ш.см - всички видове производства (по издаване, по оспорване на АА, производства по сигнали). Административния процес в тесен см.- съдебния и правораздавателния контрол.

Административното правосъдие е осъществяване на съдебен контрол върху дейността на администрацията. Съдебен контрол за законосъобразност на АА и действия. Административното правосъдие е законово определена сфера на съдебен надзор върху актовете и действията на администрацията и процедурите, които съда използва и прилага, за да контролира законосъобразността на АА и действия.
Административното правосъдие е административното правораздаване от съда и притежава всички характерни черти на правораздавателната дейност:
1) по разрешаване на административно правен спор
2) спора не се повдига служебно, а от друг правен субект чрез сезиране
3) разглеждането на спора става с участието на страните при следване на състезателно производство
4) правораздавателния орган не е страна по спора
5) правораздавателния орган решава спора самостоятелно и независимо
6) акта, с които се решава спора има сила на присъдено нещо
7) правораздаването има процесуален характер.