28. Договори

Определение за договор
Договор е съглашение между две или повече лица за създаване, изменение или прекратяване на една облигационна връзка м/у тях. Всички договори са двустранни правни сделки, защото за тяхното сключване са нужни най-малко 2 лица. Основни изисквания за сключване на договор – наличие на 2 страни, отправяне на насрещни волеизлияния, насочени към постигането на един и същ правен резултат; съвпадане на насрещните волеизлияния. Условия за валидност на предлож. за сключ. на договор: да съдържа окончателно решение за сключ. на договори, да вкл. съществ. условия на договора, да бъде адресирано към определено лице. Видове договори: възмездни и безвъзмездни, едностранни и двустранни, консенсуални и реални, формални и неформални, наименувани, договори в полза на трето лице. Едностранни - престацията е в тежест само на едната страна (договор за заем). Двустранни – има задълж. и за двете страни (покупко-продажба). Консенсуални – сключ. са с постигане на съгласие. Реални – за сключ. им е необх. постигане на съгласие по предмета на договора. Формални – съгласието на страните трябва да е в писмена форма. Неформални – започват да действат в момента на съгласието. Ненаименувани – предварителен договор. Договор в полза на трето лице – напр. „Застраховка живот”.