26. Персонал на консулското представителство. Консулски корпус.

Персонал на консулското представителство.
Персоналът на консулското представителство включва три категории лица: 1) консулски длъжностни лица; 2) консулски служители; и 3) обслужващ персонал. В този смисъл е чл. 1, буква "д" от Виенската конвенция за консулските отношения, според който: "изразът "членове на консулството" означава консулските длъжностни лица, консулските служители и членовете от обслужващия персонал".

Консулски длъжностни лица.
Всички лица, включително и шефа на консулството, на които е възложено осъществяването на консулски функции (чл. 1, буква "d”). Държавите със свои вътрешни нормативни актове сами определят на кои лица се възлагат консулски функции и ще бъдат считани за консулски длъжностни лица. Също така трябва да се посочи, че лицата, на които се възлагат консулски функции и се считат за консулски длъжностни лица, могат да бъдат определени не само чрез вътрешното законодателство, но и чрез съответните двустранни консулски конвенции.

Консулски служители.
Такива са: машинописци, преводачи, счетоводители, шифровачи, радисти и пр. Във връзка с наименованието на членовете на административно-техническия персонал трябва да се допълни, че в някои двустранни консулски конвенции те могат да се наричат и по друг начин. Например в българо-турската консулска конвенция от 1973 г, според нейния чл. 1, т. 5 лицата, занимаващи се с административно-техническа дейност, се наричат "сътрудник на консулството", което "означава всяко лице, което работи в административните или техническите служби на консулството".

Обслужващ персонал.
Такива са например: градинари, готвачи, хигиенни работници и др. По смисъла на чл. 1, буква „f” от Виенската конвенция "член на обслужващия персонал" е всяко лице, изпълняващо задължения по обслужване на консулското учреждение. Подобно на наименованието на членовете на административно-техническия персонал, така и при обслужващия персонал в различните двустранни консулски конвенции може да има и други наименования. Например, според чл. 1, т. 6 от цитираната българо-турска консулска конвенция такова лице се нарича "член на служебния персонал", което означава "всяко лице, натоварено с домакинската служба на консулството".

В някои случаи международноправната доктрина приема, че персонала на консулското представителство трябва да се дели на две основни категории, т. е. на официален – включващ консулските длъжностни лица (включително и шефа на консулството) и неофициален - състоящ се от всички други членове на консулското представителство. Според Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г., когато става дума за личния състав на консулското представителство (учреждение), най-общото понятие е "членове на консулството” (чл. 1, буква "д"), което включва всички категории лица (официални и неофициални), работещи в съответното консулство. Към това понятие обаче не може да се причисли т. нар. "член на частния персонал", т. е. лице, което е изключително на работа при член на консулството (чл. 1, буква Т ) . Същевременно в Конвенцията се използва и едно друго общо понятие - "членове на консулския персонал" (чл. 1, буква "п"), което включва всички сътрудници на консулството без шефа на консулското представителство.
При разглеждане на въпроса за персонала на консулското представителство особен интерес представлява проблемът за неговия числен състав. По смисъла на чл. 20 от Виенската конвенция от 1963 г. при липса на конкретно споразумение за броя на консулския персонал, държавата на пребиваването може да предложи броят на персонала да не надхвърля границите, които тя смята за разумни и нормални, вземайки предвид обстоятелствата и условията, съществуващи в консулския окръг и нуждите на дадено консулско учреждение. При тази постановка на въпроса не е трудно да се разбере, че се нарушава един от основните принципи на съвременното международно право, който е ius cogins - принципът за равенство между държавите като субекти на международното право. Справедливо би било въпросът за броя на работниците в консулството да бъде решен, чрез споразумение между изпращащата държава и приемащата държава, а не едностранно. В този смисъл правилно е мнението, че при решаването на разглеждания въпрос "са възможни две крайности, които са нежелателни в междудържавните отношения: първата - да се предостави правото на представляваната държава да определя числения състав на консулския персонал, и втората - на държавата на пребиваването". И в двата посочени случая решението на разглеждания въпрос би било неудовлетворително.

Консулски корпус.
Консулският корпус включва ръководителите на консулските учреждения, намиращи се в определен район на държавата на пребиваването. По принцип в една страна може да има няколко консулски корпуса, защото в различните нейни райони може да има по няколко консулски учреждения. В такива случаи в съответния населен пункт, където се намира тяхното местонахождение (пристанище, промишлен, административен, културен и пр. център) ще има и консулски корпус.
Понятието консулски корпус може да се разбира и в по-широк смисъл на думата, а именно като включващо в себе си всички, които работят в чуждите консулства, намиращи се в даден населен пункт при условие, че са им предоставени едни или други привилегии и имунитети от страната на пребиваването.
Подобно на дипломатическия корпус, консулският корпус също не е юридическо лице. По своята същност консулският корпус има преди всичко церемониален и протоколен характер. Ето защо съвременното международно право счита, че е недопустимо консулският корпус да се намесва по въпроси, които се считат от вътрешната компетентност на държавата на пребиваването.
Начело на консулския корпус стои доайен (декан). Това е консулския представител, който е старши по клас и в сравнение с всички други ръководители на консулски представителства в съответния консулски окръг е получил екзекватура от държавата на пребиваването. След него по старшинство следват консулите, вицеконсулите и консулските агенти на различните държави, намиращи се в дадения консулски окръг според началото на официалното изпълнение на техните служебни функции в съответното консулско представителство.