26. Придобиване и загубване правото на собственост

В правната теория способите за придобиване на ПС се класифицират: I) в зависимост от това дали има правоприемство м/у правните субекти или не те са първични и производни. Първичните се наричат олигинерни. Към тях се отнася придобитата давност и преработване; Производни – девиративни, м/у двете лица е налице правоприемство (правна сделка).; II) в зависимост от това дали способите намират прилож. по отнош. на вс. правни субекти и вс. видове собственост или необщи и специални. Владение е законово определено в чл.68 от з-на за собствеността и е упражняване на практическа власт лично или ч/з другиго в/у дадена вещ като своя. Във връзка с понятието владение з-нът различава правни фигури – владелец, добросъвестен владелец, недобросъвестен владелец и държател. Способи за загубване на собственост – Съгласно чл.79 от з-на за собствеността ПС се изгубва ако друго лице го придобие или ако собственикът се откаже от него. Специфичен способ за прекратяване ПС е отказът. Той е едностранно волеизявление определено лице, с което то прекратява правото на собственост в/у определена вещ. Защитата ПС може да се класифицира в 2 групи. 1) способи за осъщ. на извънсъдебна защита; 2) способи за осъщ. на съдебна защита. Към 1) се отнася административно-правната защита. Съгласно чл.80 от з-на за държ. собственост, д-вната собственост, която се владее или държи без основание се иззема възоснова заповед на областния оправител. А по отнош. на общинските имоти изземването става със заповед кмета на общината. Към 2) наказателно-процесуална защита, която се изразява с налагане на предвидените в НК санкции за изв. престъпления против собствеността. Гражданска правна защита се подразделя: защита ч/з облигационни искове; защита ч/з вещни искове – ревантикационен, негативен, иск за определяне на граници, установителен иск.