25. Право на собственост

Същността на това право се изразява в: 1. Това е вещно право, тъй като дава възможност на лицето да въздейства в/у опр. вещ. 2. Едно имуществено право, тъй като може да бъде оценявано в пари. 3. Едно прехвърлимо право, тъй като може да бъде отчуждавано и наследявано. 4. Абсолютно, суб. право, което означава, че кръгът от правно зад. лица е неопределен. 5. Едно безсрочно право, което означава, че при не упражняването му, то не се погасява. 6. Едно сложно суб. право, т.е. вкл. няколко правни възможности нар. правомощия, а именно владение, ползване, разпореждане с вещта. ПС е вещно право и дава пълна власт на собственика в/у вещта му. Другите вещни права се нар. ограничения. Те са: 1. Право на ползване. 2. Право на строеж. 3. Право на надстрояване и пристрояване. 4. Сервитуп. Съдържанието на ПС вкл. 3 правомощия – владение, ползване и разпореждане. 1) Правомощието владеене се изразява в упр. на практ. Власт на собст. в/у вещта. Възможно е владеенето да се упр. ч/з др. лице, в този случай това др. лице се нарича държател /наемателя, заемателя/. 2) Правомощието ползване е правн. Възможност на собственика да извлича полезните св-ва на вещта. Правом. ползване вкл. и възм. собственика да придобива доходите от своята вещ. 3) Правомощието разпореждане се изразява във възм. собственика да извършва правни и физич. деяния, ч/з които се погасява самото ПС. Субекти на ПС или негови носители могат да са д-вата, общините и др. Ю и ФЛ. Обекти на ПС са вещите, които се класифицират: движими и недвижими, потребими и непотребими, индивидуално и родово определени, главни вещи и принадлежности, прости и сложни, пари и др. ценни книги.