24. Погасителна давност

Погасителната давност е свързана с бездействието на носителя на гражданско право да го упражни в рамките на определен срок, което е свързано с погасяване на възмножността за неговото принудително осъществяване. Давност не тече в следните случаи: м/у деца и родители, докато родителите упражняват родителски права; м/у намиращи се под настойничество или попечителство и техните настойници или попечители, докато трае това положение; м/у съпрузи; докато трае съдебният процес относно действието; за вземания на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител. В зависимост от срока могат да бъдат обособени два вида погасителна давност – обща и специална. Общата погасителна давност е 5 години. Давностните срокове не могат да се променят по съглашение м/у страните. Недействителна е и уговорката за отказ от давност, преди тя да е изтекла. Давността не се прилага служебно.