23. Родство. Сватовство.

Родството е връзка между две лица, от които едното лице пряко или непряко произхожда от другото лице или които имат общ родоначалник, без едното лице да произхожда от другото лице. Има два вида родство - по права и по съребрена линия. Родство по права линия е връзката между две лица, от които едното лице пряко или непряко произхожда от другото лице. Правата линия на родството може да се окачестви като низходяща и възходяща. Линията е възходяща, когато се разглежда от потомците към предшествениците. Тя е низходяща, когато се разглежда от предшествениците към потомците. Родство по съребрена линия e връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното лице да произхожда от другото лице. Съребрените роднини могат да бъдат пълнокръвни и непълнокръвни. Пълнокръвни са тези, които произхождат от общ баща и обща майка. Непълнокръвни са тези, които имат само един общ родител. Ако е обща майката, те се наричат едноутробни, а ако е общ бащата - еднокръвни. Пълнокръвни и непълнокръвни се явяват най-напред братята и сестрите. В последствие това качество на родствената връзка се пренася върху потомството, например, пълнокръвни и непълнокръвни първи братовчеди. Това е възможно само по родство по съребрена линия. Родството по права линия не може да се дели на пълнокръвно или непълнокръвно. Едно лице или е син, баща, внук или правнук на друго или не е. Възможно е да встъпят в брак лица, които имат деца от предишни връзки. Съпругът на родителя сe нарича втори баща или втора майка на детето. А според традиционните битови понятия "доведени" са децата на съпругата, а "заварени" — децата на съпруга. Защото по традиция у нас жената отива при мъжа. Между втория баща и втората майка от, една страна, и доведените или заварени деца, от друга, не съществува връзка. Всъщност, те се намират в отношение на сватовство. Между доведеното дете и завареното дете също не съществува родство, защото между тях няма никаква кръвна връзка. Те се намират в отношения на сватовство. Между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията от единия до другия. Броят се ражданията, необходими за създаване на съответната родствена връзка, без да се брои родоначалникът. Между двама роднини по съребрена линия има толкова степени, колкото са поколенията от единия от тях до общия родоначалник и от последния до другия роднина. Отново се броят ражданията, без да се брои родоначалникът, като изчисленията се правят и в двете направления и резултатът се събира. Но съребрена линия няма първа степен: за да възникне съребрено родство са необходими минимум две раждания. Бракът създава отношения на близост и между всеки съпруг и роднините на другия, както и между роднините на двамата съпрузи. Тези отношения се наричат сватовство. По своята същност сватовството е връзка между единия съпруг и роднините на другия съпруг, както и между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг. Сватовство са връзките между единия съпруг и роднините на другия съпруг. Сватовство са връзките и между двете групи роднини - тези на единия съпруг и тези, на другия съпруг. Според СК съпругите на двама братя или съпрузите на две сестри са роднини по сватовство от втора степен. Степента на сватовство между единия съпруг и роднините на другия съпруг се определя от степента на родство между последния и роднините му. Степента на сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се получава като се съберат степените на родство, в което роднините на всеки съпруг се намират към него.