21. Иск за дирене на бащинство.

СК гласи: Произходът от бащата може да се търси с иск, предявен от детето до изтичане на три години от навършване на пълнолетието и от майката - в тригодишен срок от раждането на детето. Искът може да бъде предявен само при условие, че произходът от бащата не е установен чрез предположение за бащинство или чрез припознаване. ВС допуска предявяване на иска и въпреки наличието на пълно осиновяване.
Искът има за предмет установяването, че майката е заченала от претендирания баща - положителен установителен иск. Трябва да се установи, преди всичко, предполагаемият период на зачеването. Трябва да се докаже, че през този период претендираният баща е имал съответни връзки с майката на детето. Другите връзки на майката само затрудняват доказването на този иск. Допустими са всички доказателствени средства (главно експертизи). Овластени да предявят иска са само детето и майката. Бащата не е легитимиран, защото той би могъл просто да припознае детето. Само ако припознаването му бъде оспорено, той е принуден да установи своето бащинство чрез иск, уреден в СК. Искът за дирене на бащинство принадлежи поотделно на майката и детето. Разбира се, те могат да предявят своите искове в един общ процес. Искът на детето, ако то е малолетно, трябва да се предяви от законния му представител. В това качество може да се яви и майката. Детето може да предяви иск за дирене на бащинство до три години от пълнолетието, т.е. до навършване на 21 години. Действие на решението, с което се уважава искът за дирене на бащинство. Това решение не създава, а само установява произхода на детето от него. Това става с обратно действие. Детето придобива към бащата всички права, предвидени в законите - издръжка, наследяване и т.н. Следва да бъде променено името на детето. Установено при раждането съобразно с името на майката, сега то трябва да бъде изменено съобразно името на бащата. Ако наследството е било открито преди установяване на произхода, наследствените правоотношения трябва да бъдат преуредени съобразно с наличието и на този наследник.