21. Юридически лица

Юридическото лице представлява носител на имуществени права и задължения, създаден и осъществен по определен от закона ред. ЮЛ се делят на няколко вида. В зависимост на упражнявания предмет на дейност те са със стопанска цел и с не стопанска цел. Първите осъществяват дейност, насочена към реализиране на печалба. Вторите преследват предимно соц.цели и задачи (фондации, някои соц.държ.структори). В зависимост на изпълняваните ф-ии ЮЛ биват публичноправни и частноправни. Първите изпълняват ф-ии на д-вата, която ги създава в различни структурни форми. Вторите изпълняват задачите и целите, преследвани от техните учредители- частни физическите и ЮЛ, в формата най-често на търговски дружества. В зависимост от членския състав ЮЛ биват с корпоративно устройство и без членски състав. Първите включват един или повече членове - кооперации,търг.дружества и др. Вторите се образуват по волята на определени лица, отделящо имущество за постигане на дадена нестоапанска цел;типичен пример в това отнош.са фондациите, а също - държ. предприятия. в зависимост от начина на учредяване ЮЛ се делят на първични и производни. Управлението на ЮЛ се осъществява от спесиално избрани (назначени) органи, в рамките на притежаваната от тях компетентност. По отношение притежаваната от ЮЛ правоспособност съществуват някои специфични моменти. При тях за разлика от ФЛ не съществуват различия свързани с правоспособноста и дееспособноста обусловени от възрастови, психически и физиологически условия. ЮЛ се създават за да се включат веднага в правният оборот, следователно правоспособноста и дееспособноста при тях се сливат и възникват едновременно със задаването на самото ЮЛ. Другото съществено различие м/у ФЛ и ЮЛ се изразява в това че докато при първите правоспособноста е само обща то при ЮЛ освен обща съществува и специална правоспособност съобразена с предмета на дейност на ЮЛ.