20. Административно-наказателно правосъдие - извън инстанционно производство.

Това е възобновяване на административно наказателно производство- извънреден способ за контрол върху съдебните актове и други АА.
Предмет- съдебни решенията на съда по адм.наказ. дела, които са влезли в сила; административно наказателни постановления, които са влезли в сила.

За този способ основанията се подчиняват както и на отмяната- чл.70 ЗАНН:
1. С влязла в сила присъда се установи, че някои от доказателствата, въз основа на които е издадено наказателното постановление, решението или определението на съда са неистински;
2. С влязла в сила присъда се установи, че административно наказващ орган, съдия или съдебен заседател е извършил престъпление във връзка с издаване на наказателното постановление, решението или определението на съда;
3. Се открият обстоятелства или доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни при издаване на постановлението, решението или определението на съда;
4. Ако с влязла в сила присъда се установи, че деянието, за което е наложено административното наказание, съставлява престъпление.