20. Физически лица – правоспособност и дееспособност

Правоспособността представлява възможността за едно физическо лице да бъде носител на граждански права и задължения в съответствие с разпоредбата на действащото законодателство. Началният момент, от който правоспособността възниква, по правило е моментът на раждане на ФЛ, ако то се е родило жизненоспособно. Съществува обаче едно важно изключение, което дава възможност и на новороденото още лице да наследява, ако във момента на откриване на наследството то е съществувало като зародиш в отробата на майката. Краят на правоспособността настъпва със смъртта на лицето. Правоспособността на ФЛ предполага включване в нейния обем на всички граждански права и задължения, които съответното законодателство предвижда за своите граждани. Гражданската дееспособност на ФЛ представлява установена от правният ред възможност за едно правоспособно лице, чрез лични действия да придобива права и да поема задължения, както и да ги променя. Дееспособността не е част от правоспособността. Чрез нея ФЛ придобиват възможността да упражняват своята правоспособност. Пълната гражданска дееспособност, според българското право се придобива с навършването на 18 г възраст а непълната с навършване на 14г. Следователно ФЛ могат да - малолетни непълнолетни, пълнолетни. Групата от малолетни включва лица ненавършили 14г, като х-рно за тях е на каквото и да било възможност за извършване на валидни правни действия. Групата на непълнолетните включва лица от 14 - 18г. Поставянето под запрещение става само по съдебен ред, като се преценява конкретното състояние и необходимостта от защита на лицето, назначава се лекарска експертиза, изслушват се свидетели и самото лице. В резултат на това съдът преценява дали следва да бъде поставено лицето под запрещение и дали да бъде пълно или ограничено. Задължително се определя и съответния законен представител или настойник. В практически аспект е ф-рно това, че гражданскоправната дееспособност на поставените под пълно запрещение е сходна с тази на малолетните, а режимът на поставените под ограничено запрещение е аналогичен с този на непълнолетните.