2. Предмет и метод на правото

Правото като всяка наука има съобразен предмет. Предметът на правото представлява кръга от обществени отношения, върху които правото въздейства. На всеки етап от развитието на обществото съществуват обществени отношения, върху които правото въздейства. През съответните периоди от време се е появила необходимостта те да бъдат регулирани от такъв специфичен регулатор, какъвто е правото. В голяма степен кръга на тези обществени отношения зависи от това кои обществени отношения на определен етап от развитието на обществото са се откроили като особено важни и значими за общественото развитие и се е появила необходимостта те да бъдат регулирани със средствата и способите на правото. По тази причина кръгът на предмета на правото се променя заедно с промяната на характера на обществените отношения.

Метода на правно регулиране се изразява по специфичния начин на въздействие на правото върху регулираните от него обществени отношения. Два са основните метода на правно регулиране. Първият от тях е императивен – характеризира се с неравнопоставеност на правните субекти, които са разположени във вертикална плоскост т.е. Единият субект винаги е в положение на власт, а другият в положение на подчинение. Характерен е за публично-правните отрасли. Вторият метод е диспозитивен – характеризира се с поставяне на правните субекти на една и съща плоскост т.е. Те са равнопоставени. Той предоставя възможност на субектите да избират поведението си съобразно предоставените им правни възможности.