1. Понятие и предмет на семейното право. Развитие на семейното право.

Семейното право като обективно право е система от правни норми, които уреждат отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство.
Предметът на СП съвпада с предмета на СК, който съгласно чл.1 от СК обхваща отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство. Систематично място на СП: дял на гражданското право. За да възникнат семейни отношения, законът изисква наличието на конкретни правопораждащи ЮФ, а именно: брак, родство, осиновяване, настойничество и попечителство.
Понятие за семейство: - в широк смисъл - съвкупност от ФЛ, свързани с правни връзки на брак, родство или осиновяване; - в тесен смисъл - само ако живеят в общо домакинство; - легални дефиниции - съпрузите и ненавършили пълнолетие деца; съпрузите, роднините по права линия без ограничение, по съребрена линия – до 4 степен, и по сватовство - до 3 степен.
Широко понятие: 1) включително и лицата, на които са възложени грижи за дете (настойници и попечители, близки, приемно семейство); 2) фактическото семейство (съпружеско съжителство без брак, фактическо отглеждане на дете без възлагане). Страна по семейните правоотношения може да е само ФЛ. В основа на семейните правоотношения е въздигнат бракът. Отношенията между съпрузите са първични семейни правоотношения. Специфични семейноправни институти с имуществен характер са: - семейна имуществена общност (СИО); - съпритежаване на права; - издръжката.

Принципи на СП: 1) Закрила на брака и семейството от държавата; 2) Равноправие на мъжа и жената; 3) Доброволност и трайност на брака; 4) Всестранна защита на детето; 5) Грижа и подкрепа между членовете на семейството и зачитане на личността; 6) Принцип на еднобрачието и валидност само на гражданския брак. Източници на СП: 1) Конституцията на Р.България; 2) международни актове - конвенции и двустранни договори; 3) нормативни актове - СК, ЗЗакрД, ЗГР, ГПК; 4) подзаконови актове - Наредба за изплашане от държавата на присъдена издръжка, Инструкция за реда за медицинско освидетелстване на встъпващите в брак; 5) други източници - като общите актове на ВС и ВКС.

Развитие на семейното право: I етап (до 1945 г.) - брачните отношения са били уредени от обичайното и каноническото право. II етап (след 1945 г.) - систематизиране на СП. С приемането на ЗЛС през 1949 г. е била дадена една обща уредба на семейните отношения.