1. Предмет, система и метод на университетската дисциплина Чиновническо право.

Необходимостта от тази дисциплина възниква с приемането на закона за държавния служител през 1999 г. и съответно последвалите го,свързани с прилагането подзаконови нормативни актове.Дисциплината правен режим на държавната служба е публично правна дисциплина,и представлява обособен раздел на административно правната наука.Дисциплина се занимава с изучаването предимно на административни правоотношения. Възникващи в една специална сфера на административното право каквато е държавната служба. Дисциплинатаобхващаи някои въпрос на чисто административно правната наука,държавната политика и европейската интеграция.

В нея са обособени 3 тематични направления:
- първо - обхваща общо теоретични приложения, в която част се изучават се теоретични концепции и подходи и основни правни понятия свързани с държавна служба;
- второ - законови основи на статута на държа служител в БГ конкретно – той включва както анализ на действащата нормативна уредба за държавна служба у нас, така и проследяване на правно историческото развитие на института на държавната служба;
- трето направление е сравнително правни и приложни аспекти на правния режим,на държавната служба и държавните служители. В него се прави анализ на основни моменти от европейското законодателство за държавната служба.
Сравнени с БГ законодателство по отношение на държавната служба и държавните служители, какво е общото и какво е различното м/у тях. При изучаването на дисциплината се използва историко-правния метод, той спомага за изучаването и обяснението на отделните институти и елементи на държавната служба, както в миналото така и в настоящето.сравнени с опита и изискванията на общо европейското законодателство в тази насока.