1. Възникване и същност на държавата

Проблемът за възникването на държавата е бил поставян от школата на естественото право, която идва до заключението, че държавата се създава чрез обществен договор. Това е т.нар. “договорна теория”, която установява, че държавата е произлязла от доброволно съгласие на първично свободните хора да се обединят и организират в трайно общество. Срещу договорната теория застава “теорията на насилието”, която се стреми да докаже, че държавата е възникнала по пътя на войната, при което победителите налагат на победените такъв правов или държавен ред, който им осигурява господстващо положение.

В качеството си на правен субект държавата има три свойства:
1) тя е публично правно лице, независимо от физическите лица на своите граждани;
2) държавата е правоспособна и може да бъде носителка на права и задължения;
3) държавата е дееспособна и има собствена воля, която осъществява чрез своите органи.

Съществуват много разнообразни и понякога противоречиви теории за възникването и същността на държавата. Поставя се и въпросът за отношението между държавата и правото – кое е възникнало първо. Най – правилно е да се приеме, че държавата и правото възникват едновременно и взаимно си служат за предпоставки като две успоредни функции на социалния живот. Държавата е особена политическа организация, защото държавната власт има политически характер. Важен елемент на държавата е народът – исторически формирала се човешка общност, обединена от общ език, територия, култура, традиции, държавност, етнически и икономически връзки.

Държавната власт е политическото ръководство на обществото с помощта на системата от държавни органи, правно гарантирана възможност за осъществяване на задължителната държавна воля, дори и чрез държавна принуда. Държавната власт е върховна – няма др. вид власт която да стои наравно с нея или над нея. Формата на държавата се изразява в три аспекта – форма на управление, форма на устройство и политически режим. Формата на държавнотo управление показва начина, по който е организирана централната държавна власт в обществото – чрез избори при република и чрез наследство при монархия. Познати са основно три форми на държавно у-во – унитарна, федеративна и конфедеративна. Политическият режим е съвкупност от методите и начините за осъществяване на държавната власт, характеризиращи политическата обстановка в страната. Има 2 основни варианта – демократичен и наддемократичен (тоталитарен или диктатура) режим.