1. Източници на правния режим на държавната служба /Чиновническото право/.

1881 г. – брой на Държавен вестник, в който се приема Правилник за чиновниците, съдържащ привременни правила за чиновника, като е подчертано да има силата на закон, докато се приеме Закон за чиновниците т.е. задачата е поставена и изпълнена на следващата година. Приет от княза по предложение на министерския съвет.
1882 г. – приет първият Закон за чиновниците. Подчертано е задължението за лоялност към държавата и правителството.

Характеристика на Закона за чиновниците:
1922 г. – приет е Закон за държавните служители. Той действа дълго време;
1998 г. - приет Закона за администрацията. Той има отношение към държавната служба;
1999 г. – приет Закон за държавния служител.

Постановление на МС от 2004 г. С него са приети:
- Единен класификатор на длъжностите в администрацията;
- Наредба за прилагането на Единен класификатор на длъжностите в администрацията;
Приети са Наредби :
- Наредба за служебното положение на държавния служител;
- Наредба за атестирането;
- Наредба за провеждане на конкурсите за държавните служители;
Приет е и Кодекс за поведението на служителите в държавните администрации. Той е с общ характер.