1. Административното правосъдие - конституционен принцип.

Най-авторитетния контрол над администрацията е съдебния контрол - от съда към административните актове относно тяхната законосъобразност. Административната дейност през последните десетилетия се разраства в десетилетия. Най многобройните дела са административните. Административното правосъдие намира израз в КРБ - от 1991 г. постави новата основа на административното правосъдие в Б-я. С КРБ от 91 г се въведе т.нар. обща клауза за обжалваемост на АА. Всички подлежат на обжалване с изключение на актовете по ЗУТ. Значението на административното правосъдие е от латински държавата е основана на правосъдието. Ролята на правосъдието е да отстоява, да съблюдава. Да отстоява регламентираните от държавата правни ценностни. Административното правосъдие се явява начин на зашита на ПиЗ на гражданите. Административното правосъдие е една от сигурните гаранции, че принципа за законност от чл.4 от КРБ, че той се прилага реално в действителността.

Отделни прояви като конституционен принцип:
1) обществена и правна роля – прилагане на принципа на разделение на властите;
2) укрепване на охраняващата и стабилизиращата роля на държавата, потвърждаване на принципа на върховенство на закона;
3) съдебна защита на правата и законните интереси на гражданите и ЮЛ;
4) гарантиране на спазването на принципа на законност в работата на административните органи;
5) подобряване на работата и начин на усъвършенствате на работата на администрацията;
6) действа възпитателно и върху гражданите и ЮЛ, но и върху администрацията, държаните служители.