19. Административно-наказателно правосъдие - инстанционни производства.

Първоинстанционното производство, когато пред такъв съд могат да се оспорят административни наказания с наказателно постановление или електронен фиш. В ЗАНН чл.59 и сл.
Производство по оспорване на наказателните постановления и електронния фиш подлежат на обжалване пред съда по реда на ЗАНН, по изключение този ред са оспорване може да бъде предвиден в специален закон.
Специфика при обжалване на електронния фиш- създава се фиш (заснети са с камерата, издава се електронния фиш), налага глоба минимум 20лв, изпраща се съобщение с препоръчано писмо и се изпраща на нарушителя, който в 7 дневен срок от получаване може да иска анулиране(ако колата е открадната или е била с особено предназначение).
За установяване на административно нарушение се издава акт и този орган няма право да налага наказания. Връчва се на нарушителя да се подпише и може да се впише възражение, получава се и препис от акта. В 7 дневен срок нарушителят може да направи писмени възражения или обяснения и да поиска събиране на допълнителни доказателства. Преписката е още в съставителя, който я прикрепя с възраженията и я изпраща на административно- наказващият орган. Той след като прегледа съставения акт, може и самия да реши да събере допълнителни доказателства и решава делото и ако деянието е нарушение, нарушителят е същият и е извършено виновно издава наказателно постановление. И едва от тука се стига до административно- наказателните производства.

Оспорване на наказателни постановления и електронен фиш пред съд- уредено е в чл.59 от ЗАНН- подлежат тези, които не са влезли в сила.
Основания за оспорване в ЗАНН липсват, но те са 5-те основания за оспорване на АА пред съда. Към тях се добавя и необоснован размер на наказанието(или присъденото обезщетение) или явна несправедливост на наложеното наказание; съществено нарушение на производствените правила; противоречие с материално ПН; несъответствие с целта на закона; Тези основания могат да бъдат комбинирани или да бъде само едно от тях.
Право да оспорва наказателните постановления и електронен фиш са: нарушителя, прокурора и поискалия обезщетение (претърпелият вреда от административно- наказателното нарушение).
Прокурорът може да подаде протест в двуседмичен период. Електронния фиш също може да бъде оспорен пред съда- в 14 дневен срок, а наказателното постановление в 7 дневен срок.
Формата–чл.150,151 АПК- писмен вид, подава се чрез административно наказващият орган.
Подсъдността се определя от мястото, където е извършено или довършено наказанието, а за наказани…..
Делото се гледа в открито заседание- нарушителят, лицето поискало обезщетение, допуснати от съда свидетели. Прокурорът участва, само ако намери това за необходимо, освен ако инициира производството.
Съда дава ход на делото. Допустими са всякакви доказателства- свидетели, експертизи, вещи лица и след това се произнася с решение, с което може да измени, отмени или отхвърли жалбата/ протеста. Не връща делото за ново разглеждане!!! И така се прекратява административно наказателното производство- първоинстаннционно……………….

Втората инстанция – касационното производство е редовно инстанционно производство. При него се развива и се спазва реда на глава 12 от АПК.
Предмет - съдебното решение на РС по административно наказателното дело, което не е влязло в сила.
Основанията са същите както по АПК(нищожно, недопустимо, необосновано, нарушение на МПН) плюс явна несправедливост на наложеното наказание.
Касационна жалба има право да подаде всяко заинтересованото лице.
Формата и съдържанието трябва да отговарят на жалбата в касационното производство- да се посочи основанието и пороците.
Касационния съд се произнася само по посочените основания- може да го имени, отмени, да отхвърли като неоснователна жалба и оствя в сила решението на първоинстанционния съд. Принципа на касационното производство е, че решава делата по същество. Когато отмение решението като неправилно фо връща в 2 случая на първоинстанционния съд: поради същ………
Първоинстанционния съд разглежда делото в нов състав. Произнася се с решение, ако и то бъде оспорено по касационнен ред, тогава се решава делото по същество…………..