19. Произход - понятие. Произход от майката.

Определение: биологична връзка между дете и жената, която го е родила, съответно мъжа, от когото е било заченато. Произходът е биологична връзка на детето с родителите му. Той е връзка между две лица, едното от които е майка или баща на другото. Разглеждана от позицията на детето, тази биологична връзка се нарича произход, а разглеждана от позицията на родителите, тя се нарича майчинство или бащинство. Произходът е биологична връзка, но тя е въздигната в ЮФ (ако произходът бъде установен по някой от предвидените от закона начини), с който законът свързва правни последици и който поражда съответното правоотношение. Произходът стои в основата на родството. Естественото отношение между родители и деца е превърнато в правно отношение. Съдържанието му се състои в съвкупност от взаимни права и задължения. Основни принципи при уреждане на произхода: - начало на кръвната връзка като източник на правоотношенията - равноправие на брачните и извънбрачните деца. Обстоятелството дали тази връзка е брачна или извънбрачна е без значение за правата и задълженията. Меродавен е биологичният произход; - Принцип на истинността. Уредбата се стреми да се установи действителният произход на едно дете. Разнообразни способи за установяване/оспорване, не съдържа предварителни формални пречки при установяването й, допускат се всякакви доказателствени средства; - Принцип на стабилността. Относителна непроменяемост на един вече установен произход на едно дете; - овластеност на ограничен брой лица за установяване и оспорване на произход. Установяването и оспорването на произхода е ограничено между детето, майката и бащата. Само от тези лица и срещу тези лица могат да се водят искове за установяване или оспорване на произход. Само тези лица могат да бъдат автори или адресати на припознаване. Произход от майката. Майчинството е биологична връзка между детето и жената, която го е родила. Произходът от майката се определя от раждането. Това важи и когато детето е заченато с генетичен материал от друга жена. Важно е коя жена е родила детето. Правни способи за установяване произхода от майката са: 1. акт за раждане – установява самия факт на раждането и произхода от определени родители; 2. иск за установяване на майчинство; 3. припознаване. Нормалният способ за установяване на майчинството е документирането му с акта за раждане. Актът за раждане има пълна доказателствена сила за отразените факти. Той установява две обстоятелства: 1) самия акт на раждане и 2) произхода на новороденото от определени родители, когато са известни, по-специално от майката. Раждането трябва да се обяви в срок от 5 дни. В този срок се съставя и актът за раждане, като денят на раждането не се брои. Задължението за обявяване е на бащата. Ако детето е извънбрачно и произходът на детето не е установен, в акта за раждане се вписва само майката. Вторият способ за установяване на произхода от майката е чрез иск за установяване на майчинство. Този иск може да бъде предявен, когато произходът на детето от майката не е документиран с акт за раждане или когато вече е имало оспорване на вписано в акта за раждане майчинство. Искът за установяване на майчинство е уреден СК: Произходът от майката може да се търси с иск, предявен от детето, от майката или от бащата. Като ответник се призовава и съпругът на майката, който би се считал за баща на детето. Предмет на доказване е произходът от майката, т.е раждането на определено дете от определена жена. Това включва два момента: първо, че жената, която се сочи като майка е родила, и второ, че тя е родила тъкмо това дете. Третият способ за установяване на произхода от майката е припознаването. Чрез припознаване може да се установява и бащинство - важно е волеизявлението на един мъж, че е баща на детето.