18. Отмяна на влезли в сила съдебни актове.

Отмяната на влезли в сила съдебни актове не е редовна инстанция от съдебния административен процес. То е самостоятелно производство, представлява израз, гаранция, приложение на принципа на законност и истинност в Административното правосъдие. Той е предвиден като един последен механизъм при наличието на едни специални основания, за да може още един път да бъде проверен дали правилно се е развивало административния спор. Отмяна на влезли в сила съдебни актове.
Отмяна на влезли в сила съдебни решения е Извънреден способ за съдебен контрол. Уредено е в глава 14.
Предмет на това производство са влезлите в сила съдебни решения и влезлите в сила ОиР, с които се прегражда развитието на делото. Става дума за съдебни решения и други съдебни актове, които са влезли в сила! Такава отмяна могат да искат и други лица, освен участвалите в производството.
Актовете влизат в сила: когато не е подлежи на оспорване, когато са пропуснати сроковете, когато са изчерпани всички редовни способи за отмяна.
Основанията за отмяна, предвидени са в чл.239 АПК, тези основания са изброени и то ограничително.
Основанията нямат връзка помежду си, достатъчно е заинтересованото лице да докаже едно от тях. Не се допуска разширително тълкуване на тези основания.
Право да иска отмяна на влязло в сила решение имат страна по делото, за която решението не е благоприятно. Отмяна може да иска и ТЛ, за което решението има сила и е неблагоприятно. Освен тях отмяна могат да искат и главния прокурор или неговия заместник при Върховна Административна Прокуратура. ТЛ може да иска и отмяна на влязло в сила съдебно споразумение. (трябва да има съгласието на всички участници в делото).
Срокове за подаване на искането- чл.240 АПК. Отмяна може да се иска в 1г срок от възникването на основанието за отмяна, но във всички случаи то не може да бъде подадено по късно от 3месеца от узнаването на основанието за отмяна.
Формата на сезирането не се нарича жалба/ протест, а искане за отмяна, която се подава в писмена форма и трябва да отговаря на формата и съдържанието в касационната жалба- да се посочат основанията и пороците трябва да са аргументирани.
Компетентния съд на влезлите в сила съдебни актове, постановени от 5 членен състав на Върховния административен съд, подлежат на отмяна от 7 членен състав на същия съд, с изключение на решенията, постановени по оспорване на подзаконов нормативен акт. Искането за отмяна се подава от първоинстанционния съд. Страната подала искане винаги подава и преписи за другата страна. В 7 дневен срок от подаването на преписа могат да се подадат възражения.
Производството по отмяна винаги е пред ВАС. Искането за отмяна се разглежда в открито заседание. Искането се разглежда от съда само по посочените в него основания- това е предмета на съдебния контрол, които се осъществява. Ако съда намери, че не са налице основания за отмяна или не са доказани, съда отхвърля искането. Ако съда намери, че искането е основателно, че са налице основанията той отменя искането изцяло или от части.
При новото разглеждане на делото се гледа по общите правила, които се прилагат в съответното производство, в зависи на чии съд е отменено решението.