18. Последици от развода свързани с децата. Упражняване на родителските права.

Прекратяването на брака м/у родителите се отразява върху положението на децата. В бракоразводния процес по молба на страните, съдът пред който е предявен иска за развод или унищожаване на брака, определя привременни мерки за грижата за децата и тяхната издръжка. Те имат действие до приключване на процеса. Основен критерий при определяне на мерките е интересът на децата. Привременните мерки се постановяват с определение на съда, което не подлежи на обжалване, но същият съд може да го изменя. Адресат на мерките са децата, общи на двамата родители - това са общи рождени деца. Произходът им се установява с акта за раждане. Става въпрос за деца, върху които родителите упражняват родителски права - малолетни и непълнолетни. Съдът постановява мерките служебно. Преди да постанови мерките съдът изслушва определени лица, като той не е обвързан с мненията им. Изслушват се: родителите задължително. Те могат да се споразумеят за децата, като това не обвързва съда; децата, навършилите 14г. задължително; от 10 - 14г. изслушването е факултативно. Изслушване на деца под 10г. е недопустимо; на близки изслушването е факултативно. Родителските права не могат да бъдат предоставени на виновния съпруг, ако това ще има отрицателно въздействие в/у отглеждането и възпитанието на децата. Ако условието липсва, няма пречка за поверяване на децата на този съпруг. Ако решението на съда не съответства на интересите на детето, то ще подлежи на отмяна от II инст.съд, защото противоречи на закона. Упражняване на родителски права. Съдът постановява на кой от родителите да се предостави упражняване на родителски права. Предпочетеният родител трябва да е дееспособен и да не е лишен от родителски права. Може да е непълнолетен, защото с встъпването в брак той се еманципира. Родителят, на когото не е предоставено детето, не изгубва качеството си на родител, нито титулярството на родителските права. Губи само голям обем от практическото им осъществяване. Другият родител има право да поддържа лични отношения с детето; да упражнява родителско възпитателно въздействие върху него. Ако родителят, на когото е предоставено детето изгуби родителските права, те автоматически преминават върху другия родител. Настаняване на детето при 3-то лице или в обществено заведение. Прилага се само по изключение, когато интересите на детето налагат това. Обществено заведение - само ако не може да бъде настанено при 3-то лице. Съгласието на 3-тото лице е необходимо. То не става носител на родителски права. Настаняването отпада с отпадане на обстоятелствата, които го налагат.