18. Престъпление против стопанството

В структурно отношение стопанските престъпления могат да бъдат обобщени в 2 основни категории: общи престъпления против стопанството (могат да бъдат осъществени във всеки един от отраслите на икономиката) и специфични стопански престъпления (имат за обект обществени отношения, които са специфични само за съответния отрасъл). Родов обект на престъпленията против стопанството са обществените отношения, които осигуряват правилното функциониране на икономиката в страната. Субект на това престъпление може да бъде само длъжностно лице. Изпълнителното деяние се състои в неполагането на достатъчно грижи. Най-често това предполага бездействие от страна на субекта, но макар и по-рядко е възможно да се осъществи и чрез неправилни стопански действия. Повредата се състои в частично засягане субстанцията на вещта до степен, при която тя е временно или частично негодна за използване по предназначение. От субективна страна престъплението е възможно и при двете форми на вина. Може да бъде осъществено както по непредпазливост, така и умишлено. Изпълнителното деяние по своето съдържание се изразява в неупражняване на достатъчен контрол. Основна форма на деянието е бездействие от страна на субекта, изразено неизпълнение на определени задължения. От субективна страна са възможни идвете форми на вина. Сключването на неизгодна сделка е следващо стопанско престъпление. Изпълнителното деяние се изразява в сключване на неизгодна сделка. От субективна страна престъплението може да се извърши с умисъл в двете му разновидности – пряк и евентуален.