17. Имуществени последици от развода - относно имуществената общност.

При развод СИО се прекратява автоматично по силата на закона, въз основа на влязлото в сила съдебно решение. СИО, в момента на прекратяването си, се трансформира в обиковена дялова и делима гражданска собственост, по отношения на която намират приложение правилата на ЗС. По отношение на паричните влогове при прекратяване на СИО, общият влог, като общо вземане се разделя на две отделни влогови вземания. Съпругът нетитуляр на общия до момента влог става индивидуален притежател на 1/2 от влоговата наличност. В банката другият съпруг носи влязло в сила решение за развод, легитимира се и половината от влога се прехвърля на негово име. Дяловете на съпрузите са равни. Щом разводът е по исков ред веднага се определят равни дялове. Презумпцията за равенство в дяловете може да бъде изменена и на единият съпруг да се даде по-голямо по стойност и обем имущество. Това е възможно в три случая: - определяне на по-голям дял, поради преобладаващ принос. Искът е конститутивен и се основава на преобладаващ принос на единия от съпрузите за придобиване на общото имущество; - поради поемане на грижите за отглеждане и възпитание на децата – при прекратяване на съпружеската общност при развод, съдът може да определи по-голям дял от общото имущество, на когото се възлага упражняването на родителските права. Искът е конститутивен, облигационен и определянето на по-голям дял, означава определяне на по-голяма цифрово изразена квота от общото имущество; - съпругът, на когото са предоставени за отглеждане и възпитаване ненавършилите пълнолетие деца, получава извън дела си движимите вещи, които са предназначени за тяхното отглеждане и възпитание. Искът е вещен, той е претенция за индивидуално определени вещи. Вещите, ако се изменят мерките относно родителските права, отиват при другия родител. Всички искове се предявяват в едногодишен срок от влизане в сила на съответното решение.

Други имуществени последици от развода.
Видове последици: 1. Правото да се иска част от стойността на личното имущество на другия съпруг. При развод всеки от съпрузите има право да получи част от стойността на вещите за упражняване на професия и от вземанията на другия съпруг придобити през време на брака, ако са на значителна стойност и той е допринесъл за придобиването им с труда си, със средствата си или с работата си в домакинството. Този иск може да се предяви и преди развода, ако поведението на съпруга, който е придобил имуществото, поставя в опасност интересите на другия съпруг или на децата. Искът може да бъде предявен в едногодишен срок. Допустим е при: развод; унищожаване на брака; прекратяване на СИО през време на брака. 2. Другата имуществена последица на развода е свързана с ползването на семейното жилище. Значимостта на този въпрос е особено голяма когато от брака има деца до 18 години. Тогава съдът е длъжен служебно да се произнесе по въпроса за семейното жилище. Упражняването трае до навършване на пълнолетие на децата. При наличието на деца, по изключение, ползването на семейното жилище може да се даде на близък на единия съпруг и за по-кратък срок. Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на близки на единия съпруг, съдът може да го предостави на другия съпруг, комуто е предоставено упражняването на родителските права, за определен срок. Този срок обикновено в съдебната практика е до 2 години. При допускане на развода съдът предоставя ползването на семейното жилище на единия от съпрузите, когато то не може да се ползва поотделно от двамата, като взема предвид интересите на децата, вината, здравословното състояние и други обстоятелства. 3. Друга имуществена последица от развода е отпадането на наследяването. Наследяването по закон автоматично отпада, защото лицата нямат вече качеството съпрузи. След развода бившите съпрузи престават да бъдат законни наследници един на друг и губят всички изгоди, произтичащи от разпорежданията в случай на смърт направени преди това. Същите последици настъпват и когато основателността на иска за развод е установена след смъртта на ищеца. Наследяването по завещание също отпада, защото то е разпореждане в случай на смърт. Второ разпореждане в случай на смърт е застраховката в полза на съпруга. Сумата ще бъде изплатена на наследниците, а не на екс-съпруга. 4. Последна имуществена последица от развода е отмяна на дарението. Подобно на завещанието и дарението е облагодетелстващ акт. Предпоставката да бъде отнето едно дарение е имуществото на една значителна стойност. Друга предпоставка за да възникне правото на отмяна на дарението е свързана със страните по договора. Дареният е другия съпруг. Дарителят може да бъде другия съпруг или негови близки. Последната предпоставка за отмяна на дарението между съпрузите е то да не противоречи на морала и добрите нрави. Правото на отмяна на дарението се упражнява по съдебен ред. Законът е установил едногодишен срок за тази отмяна, който започва да тече от деня на допускането на развода чрез съдебното решение.