17. Обжалване на определенията и разпорежданията на съда.

Производството по обжалване на ОиР напомня на касационното производство, защото АПК допуска някои ОиР на административни органи да бъдат оспорвани по този ред. За да отграничи това производство, тука е възприето, че жалбата с която се обжалват ОиР се нарича ЧАСТНА ЖАЛБА..
Предмет – уредено е в чл.229 и сл, на обжалване с частна жалба подлежат ОиР: 1- които преграждат по-нататъшното развитие на производството; 2- в случаите, изрично посочени в закона.
Срока за обжалване е 7 дневен срок (чл.230) от съобщаването на ОиР или ако е обявено в съдебно заседание, 7дневния срок тече от деня на заседанието. Когато се получи частна жалба съда изпраща препис на насрещната страна, която в 3 дневен срок има право да направи възражение и евентуално да направи писмени доказателства. За разлика от обикновената, частна жалба не спира изпълнението на обжалваното ОилиР, овен ако закона не изисква друго.
Компетентния съд е по-горния съд (Касационния съд). По начало частната жалба се разглежда в закрито заседания, освен ако съда не постанови друго. Ако отмени обжалваното определение или разпореждане, съдът сам разрешава въпроса по частната жалба. В това производство, ако има неуредени въпроси се опира до Касационното производство.
Сумиране - това е един особен вид съдебен контрол върху ОилиР, на такива, които спадат към една от 2 категории- спира се по нататъшното производство, или за които закона изрично посочва, че се оспорва с частна жалба.
Право имат заинтересованите засегнати лица с частна жалба. Тя трябва да отговаря на законовите изисквания.