17. Привилегии и имунитети на международните длъжностни лица.

Длъжностните лица на Организацията на обединените нации се ползват с редица привилегии и имунитети. По-точно техният правен статут се урежда главно с чл. 5 от Конвенцията за привилегиите и имунитетите на ООН. Веднага обаче трябва да се поясни, че когато става въпрос за приложението на посочения член, Генералният секретар е онова лице, което има право да определи кои длъжностни лица ще се ползват с привилегии и имунитети. За целта се изготвя и представя списък на определените лица, който след неговото утвърждаване се довежда до знанието на всички държави, членуващи в ООН. Периодически, имената на съответните длъжностни лица в посочения списък се актуализират съобразно с настъпилите изменения.
Основните привилегии и имунитети, които са предоставени на длъжностните лица на ООН, са посочени в раздел 18 на чл. 5 от Конвенцията. По-точно:
а) Те се ползват със съдебен имунитет по отношение юрисдикцията на която "и да е държава-членка на ООН. Техният съдебен имунитет обаче се отнася само до действия, които са свързани с официалното им положение. Следователно този имунитет има функционален характер, т.е. той не е абсолютен, а само за действия или изказвания, свързани с официалните функции на съответното лице;
б) Длъжностните лица на ООН се освобождават от данъците върху тяхната заплата или по отношение на другите възнаграждения, които получават от Организацията;
в) Длъжностните лица — служители на ООН, се освобождават от всякакви задължения спрямо своята държава, т.е. в служебната си дейност те трябва да се ръководят само от интересите на Организацията;
г) В държавата по пребиваване длъжностните лица, техните съпруги (съпрузи) и членовете на семействата им (включително издържаните от тях лица) се освобождават от всякакви ограничения, свързани с имиграционни изисквания или формалности, касаещи регистрирането на чужденци в страната по пребиваване;
д) Във връзка с валутния режим в страната по пребиваване длъжностните лица се ползват от привилегиите, които са предоставени на съответните служители от постоянните дипломатически представителства, акредитирани в същата държава;
е) При усложнения, свързани с международни конфликтни ситуации, длъжностните лица на ООН, както и техните съпруги (съпрузи) и други членове на семействата им, трябва да се ползват с правния статут, предоставен в подобни случаи на лицата, които се ползват с дипломатически привилегии и имунитети.
ж) Във връзка с митническите облекчения трябва да се посочи, че длъжностните лица могат да се ползват от безмитен внос на предмети, които са предназначени за обзавеждане на техните жилище, както и на всички други внасяни имущества, които са предназначени за лично (семейно) ползване. Това право се предоставя на длъжностните лица на ООН еднократно при първоначалното им пристигане в страната за заемане на съответната официална длъжност.
Посочените лични привилегии и имунитети се ползват само от определен кръг лица.
„Привилегиите и имунитетите, предоставени на длъжностните лица са „единствено в интерес на Организацията на обединените нации, а не за тяхно лично удобство" (чл.5, раздел 20). В потвърждение на този принцип трябва да се посочи, че Генералният секретар може винаги да ги отнеме. Нещо повече, по смисъла на Конвенцията той не само може, но „и трябва да отнеме имунитета на служителя, когато според него този имунитет пречи на правосъдието или отнемането му не вреди на интересите на Организацията" (чл. 5, раздел 20 от Конвенцията). Това е въпрос, свързан със справедливостта и авторитета на ООН. В този смисъл трябва да се допълни, че дори и на Генералния секретар на ООН може да бъде отнет предоставеният му имунитет.
Независимо че в Конвенцията за привилегиите и имунитетите на ООН се правят позовавания и препращания към дипломатическите привилегии и имунитети, то може да се приеме, че привилегиите и имунитетите, предоставени на ООН от държавите, макар и да са подобни на дипломатическите привилегии и имунитети, установени в международните отношения, не са напълно идентични с тях по своите правни основания и начин на установяване. Достатъчно е по този въпрос да се припомни, че привилегиите и имунитетите на дипломатическите представителства се основават не само на договорното, но и на обичайното право. Не така стои въпросът при международните организации, при които те произтичат само от съответния международен договор.

Експерти.
По смисъла на чл. 6 от Конвенцията за привилегиите и имунитетите на ООН експертите са лица (без да са длъжностни лица на ООН), на които е възложено определено поръчение за нуждите на Организацията. Когато изпълняват възложената им задача, те се ползват „от необходимите привилегии и имунитети за свободно изпълнение на функциите си" (чл. 6, раздел 22 от Конвенцията).
Предоставените привилегии и имунитети на експертите на ООН са подобни на тези, които имат длъжностните лица на Организацията. По-точно експертите при изпълнение на възложеното им поръчение, както и по време на своето служебно пътуване, не могат да бъдат арестувани или задържани под каквато и да е форма или основание. Техният личен багаж също се ползва с неприкосновеност.
Експертите имат съдебен имунитет спрямо юрисдикцията на държавата по пребиваване.
Всички предоставени на експертите книжа и документи се ползват с неприкосновеност. Те не могат да бъдат проверявани, задържани или изземвани при никакви обстоятелства и на никакво основание.
Експертите на ООН се ползват, с правото на свободна връзка при осъществяване на възложената им служебна дейност. За целта те могат да си служат с шифър, код, както и да използват специални куриери.
По отношение на валутните разпореждания в съответната държава те имат всички привилегии, които са предоставени на официалните временни представители на която и да е чужда държава.
Личният багаж на експертите се ползва със същите имунитети и привилегии, които са предоставени на дипломатическите агенти в държавата по пребиваване.
Посочените имунитети на експертите на ООН могат да бъдат отнети само от Генералния секретар на Организацията.

Когато става въпрос за привилегиите и имунитетите на сътрудниците на ООН, трябва да се посочат също така и улесненията, които те имат при своите пътувания. Така длъжностните лица на ООН могат да получат от Организацията специален документ — така наречения пропуск лесе-пасе (laissez-passer), който е официален документ за пътуване и се признава от всички държави-членки на ООН (чл. 7 от Конвенцията)." Лицата, притежаващи посочения пропуск заедно с представеното официално командировъчно удостоверение на ООН, при своето пътуване се ползват с необходимите улеснения в държавата, през чиято територия преминават, като например получаването на необходимите визи, съдействие за по-бързо пътуване и т.н. Същите улеснения се предоставят и на другите служебно командировани лица (които не са длъжностни) като експерти и др., въпреки че не притежават посочения пропуск, ако вместо него представят необходимия служебен документ от ООН, удостоверяващ служебния характер на пътуването им.
Ръководният състав на ООН като Генералния секретар, неговите заместници, директорите на департаменти и др., които се ползват с дипломатически привилегии и имунитети, при служебни пътувания се ползва със статута на дипломатически представители.