16. Лични последици от развода.

Законът внася промяна в правния статут на съпрузите. Те стават бивши. Това означава, че веднага с влизането в сила на съдебното решение за развод те могат да сключат брак. Отпада задължението за взаимност, както отпадат и личните задължения между тях за равенство и грижа за семейството и децата, но те могат да продължават да живеят съвместно. Единственият личен въпрос, който СК урежда е свързан с фамилното име. Съдът може да постанови след развода съпругът да носи името на другият съпруг, ако последният е съгласен. Ако единият съпруг е станал известен с името на другия, съдът може да реши той да продължи до носи същото име. При изменение на обстоятелствата бившият съпруг може да поиска другият съпруг да престане да носи неговото име. СК ще намери приложение само при развод по исков ред. Той урежда изключенията, при които бивш съпруг може да носи фамилното име на другия бивш съпруг. Кога става това: 1. със съгласието на титуляра. 2. съдът по своя преценка дава правото да се носи това име. Въпреки това титулярът на фамилното име има възможност да поиска от съда другият съпруг да спре да носи фамилното му име. Възможно е разведеният съпруг да продължи да си служи с името на бившия съпруг, макар да е изгубил това право. Засегнатият разполага с общите правни способи за защита правото на име. Той може да предяви два иска. Първият иск е за преустановяване на безправното носене. Вторият иск е за обезщетение поради претърпени вреди. Всичко това не се отнася до фамилното име на децата. Децата запазват името, записано в акта за раждане.