16. Наказателно отговорни лица

Наказателна отговорност за извършено престъпление може да носи навършило определена възраст физическо лице,което притежава нормално развита психика.Законът предвижда лична отговорност,предполага с е че наказателно –отговорният субект е винаги точно определено,конкретно физическо лице.Когато едно или няколко лица извършат прстъпни посегателства при участието си в определен колективен орган,законодателството ни предвижда наказателната отговорност да се определи спрямо всяко отделно физическо лице.Не може да се третира като наказателно-отговорен субект юридическо лице-търговско дружество,кооперация,сдружение с нестопанска цел,ведоство,учреждение и др.За извършено престъпление едно лице може да бъде привлечено към наказателна отговорност само при положение ,че то има развито съзнание;определен обществен мироглед,нормално разбиране за нещата в обективната действителност.
Наказателния кодекс предвижда наказателна отговорност да се носи от лице,чиято възраст осигурява обективна възможност за осъзнаване на правомерно поведение ,а също и което притежава вменяемост.Лицата ненавършили съответната възраст или страдащи от определени психически разтройства към момента на извършване на престъплението ,не могат да носят наказателна отговорност.
Наказателния кодекст определя правния режим на наказателна отговорност на подрастващите лица.За малолетните(под 14г) е уредена пълна наказателна неотговорност,общо и безусловно.Непъллнолетните(под 18)са наказателно отговорни субекти ,ако са могли да разбират св-вото и зн-нието на деянието и да ръководят постъпките си.Наказния за непълнолетните извършители на престъпления:лишаване от свобода,пробация за навършилите 16г,общ-вено порицание и лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.На непълнолетните не се налагат имуществени наказания(глоба,конфискация).Непълнолетните до навършване на пълнолетие изтърпяват наказанието лишаване от свобода в поправителен дом,а след навършване на пълнолетие се преместват в затвор или в трудово-поправително общежитие.