16. Дисциплинарна отговорност.

ЗДСл. Съдържа и материално- правния аспект и процесуално правния. Деяния извършени виновно при осъществяване на служебните си задължения

1. Видове дисциплинарна отговорност
1) неизпълнения на служебните задължения – Чл 20 от ЗДСл. – едно от задълженията на ДСл
2) забава изпълнението на служебните си задължения
3)неспазване кръга на служебните правомощия (надвишава правомощията си)
4) нарушение на задълженията си към гражданите чл. 20 от ЗДСл. – да е вежлив, усмихнат, да е възпитан….да изпълнява точно задълженията си и др.
5) неспазване на правилата на кодекса за поведение на служителите в държавната администрация – кодекса е за всички служители – чл 89, ал.2 от ЗДСл. За ръководител чл.89,аал.3 - ако не е обърнал внимание на гражданите,които са се оплакали от нгов служител.
Дисциплинарната отговорност може да се носи и с друг вид наказание. Едно и също действие може да предизвика и административно- наказателна отговорност и дисциплинарна

2. Дисциплинарни наказания, степенувани:
1) забележка
2) порицание
3)отлагане на повишение в ранг с 1 година
4) понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година
5) уволнение
Не могат да налагат едновременно 2 вида за 1 деяние(само 1)
3. Определяна на наказанието – взема се в предвид задължително тежестта на престъплението и последиците от него, трябва да се прецени формата на вината на ДСл., обстоятелствата при които е извършено нарушението, цялостното служебно поведение на ДСл.