16. Правен режим на договора за международен превоз на товари по железница и море.

Правна уредба: Монреалска конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз. Нашата страна е подписала и ратифицирала конвенцията. Тя заменя действието на две други международни конвенции – Чикагската конвенция за международното гражданство и въздухоплаване и Варшавската конвенция за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз.
У нас, ако се извършва превоз от нашата за друга държава, за който не се прилагат правилата за Монреалската конвенция, договорът се урежда със Закона за гражданското въздухоплаване. За да се приложат правилата на МК е необходимо, съгласно превозния договор началната и крайната точка на въздушния превоз по правило да се намират на територията на две държави – страни по конвенцията.
Според конвенцията, договорът за превоз е неформален, страни по него са изпращач и превозвач, като конвенцията предвижда, че сключването на договора ще се доказва с издаването на въздушна товарителница. Тя се изготвя от изпращача в три оригинални екземпляра, като има някои особености при оформянето и подписването им. Конвенцията урежда тези правила.
Първият екземпляр се означава за превозвача и се подписва от изпращача.
Вторият екземпляр се означава за получателя и се подписва, както от изпращача, така и от превозвача.
Третият екземпляр остава за изпращача и се подписва от превозвача се предава на изпращача.
Задълженията на изпращача и товарача са същите както при останалите видове превози. Има само една особеност – тук, натоварването на стоката се извършва от превозвача, разбира се за сметка на изпращача. По отношение на сигурността – превозвачът носи стандартната отговорност за вреди, причинени от частична или пълна липса. Той отговаря и за забава при извършването на превоза. Неговата отговорност може да се ограничи или изключи, само ако докаже, че липсата или повредата на товара се дължи на някои от следните обстоятелства:
Присъщ дефект или недостатък на самия товар, от който е произтекла вредата;
Ако вредата е причинена от неправилната опаковка на товара, ако разбира се, той е опакован от лице различно от превозвача;
Ако вредите, липсите или повредата на стоката се дължат на военни конфликти.
Тук отговорността на превозвача за вреди е ограничена до сумата от 17 специални права на тираж, за всеки кг. изгубено или повредено тегло на стоката.
Исковете за вреди срещу превозвача трябва да се предявят в рамките на две години, като срокът започва да тече от момента на пристигане на товара на местоназначението или е следвал да пристигне, но по някаква причина не е пристигнал. При всички видове договори за международен превоз се допуска в товарителницата да се обяви по-висока стойност на товара от максималния размер, която превозвача следва да обяви.