15. Отличия и награди. Отговорност на държавния служител.

1. Предпоставки за отличия и награди:
- образцово изпълнение на служебните задължения – няма критерий, преценява се служебно. Издава се заповед на органа по назначаването на основание на чл. 88 от ЗДСл., той може да делегира тези си правомощия(на главния секретар или на секретаря на общината ако е община).
- публичност, законът определя отличията които биха могли да се получат това са(чл 88,ал.2);
* грамота
* сребърен почетен знак на съответната администрация
* златен почетен знак на съответната администрация
Наградите са 2 вида
* парични
* предметни, като стойността и на двете не може да надвишава размера на основната заплата на държавния служител. Няма пречка органа по назначаване едновременно да награди лицето и с двете.

2. Отговорност на държавните служители – носят всички видове отговорност:
1) наказателна – НК- престъпление по служба, подкуп…,
2) гражданска – ЗДСл, имуществена отговорност чл 101 и 102,
3) дисциплинарна – реализира се въз основа на ЗДСл.,
4) административна – чл.32, ал3 от ЗАНН)