15. Форми на дипломатическо общуване.

I. Лични контакти
Дипломатически знаци:
1. формални (дипломатически протокол)
- правилата на международната учтивост и морал
- отношенията в дипломатическия корпус
- правила за ордените и отличията
- правила за титли и обръщения
- правила за церемониала
- правила за приемите
2. неформални

Дипломатическа преписка – различни видове официални документи, които са от дипломатическо естество и имат единственото предназначение да осъществяват отношения между раазлични държави.
Според формата:
1. нота - подпечатва се, може да се сключи международно споразумение
- лични и вербални
- индивидуални и колективни
- циркулярни и паралелни
2. меморандум – подробно изложение на една държава по определен проблем
3. паметна записка (мемоар), да се закрепи устно изявление
4. обръщения и декларации

Преговори – внимателна подготовка, при разговорите целта е да се осъществи контакт.
Видове преговори:
- според преследвания резултат - за установяване на отношения между държави; за уреждане на положението на нови субекти; за взаимна сигурност
- според субектите - между ръководителите на държави; между делегации; между министри; между дипломатически агенти.

Форми на преговорите:
- устни и писмени
- публични и тайни

Основни фази на преговорите:
1. сондажи (може чрез добри услуги, посредничество, трета страна)
2. подготовка
3. водене на самите преговори – запознаване на страните с позициите, избиране на стратегия (съгласие; напускане и оптимална), преговори по същество (аргументиране на позиции).
4. Формиране на компромиса и закрепването му в документ