15. Оперативна самостоятелност и съдебен контрол.

Оперативна самостоятелност. Това е предвидената от закона възможност за адм.орган да прецени и да избере едно свое поведение или действие в рамките на закона и съобразно неговата цел. Тя представлява правната възможност за адм.орган да може да прецени дали да действа, кога да действа, как да действа, но ограничено в рамките на закона. Оперативната самостоятелност означава предвидената в закона възможност за адм. орган да избере измежду няколко законосъобразни действия или бездействия този които намира за най-целесъобразен и правилен. В оперативната самостоятелност законът е определил рамките, но в тези рамки органът може да реши дали да издаде разрешение или не, за колко време и за каква дейност и т.н.
Обвързана компетентност. Тя е налице когато законовата норма определя едно точно, единствено поведение, начин на дейстиве на административният орган. ПН задължава при настъпването на определени условия, органът да действа по един точно определен начин. Такава има например при данъчните задължения.
Чл.169 – при оспорване на АА, издаден при оперативна самостоятелност, съдът проверява дали административният орган е разполагал с оперативна самостоятелност и спазил ли е изискването за законосъобразност на АА.
Вътрешните правила по чл.13 могат да се използват при мотивите на решението. Тези правила не са административнопроцесуални правила. Нямат характера на самостоятелни процесуални предпоставки. Решението на органа се базира на тези правила те могат да се използват при мотивите или при атакуване на мотивите на АА, предмет на делото.
Чл.8, ал.2 – принципа на равенство. В пределите на оперативната самостоятелност, при еднакви условия, сходните случаи се третират еднакво. Това не трябва да се разбира като прецедент. Тук става дума когато в условията на оперативна самостоятелност, един орган решава няколко еднакви случая, той трябва да ги реши еднакво или по сходен начин.
Чл.6 – принципа на съразмерност. Този принцип се отнася за начина, по който трябва да се упражнява оперативната самостоятелност от административните органи, а за съдът остава това да провери дали адм.орган е извършил тази преценка.