15. Средства за експортно финансиране – общи положения.

1. При международната продажба продавачът кредитира купувача в периода от производството и доставката на стоката до получаването на цената. В този период той е вложил пари в производството и доставката на стоката, а още не е получил цената. В този период продавачът може да се нуждае от кредити, за да изпълни договора за МП. В същото положение може да се окаже купувачът, ако той трябва да плати предварително цената за стоката.
И в двата случая съответната страна по МП се нуждае от кредити, а за това на разположение стоят различни средства.
По време кредитирането може да бъде кратко-, средно- и дългосрочно и се предоставя от банките.
Традиционните способи за банково кредитиране са :
- при краткосрочно кредитиране това са кредитите овърдрафт, предоставяне на аванси под инкасо, сконтиране на покупка на менителници или чекове, услуга по документарен акредитив и откриване на акцептни кредитни линии;
- при средносрочното кредитиране това са отпускане на кредити в национална валута;
- при дългосрочно кредитиране това са кредити във валута.
Наред с традиционните, има и нетрадиционни методи за банково кредитиране, които са съответно:
- при краткосрочно финансиране това е експортен факторинг;
- при средносрочно кредитиране – форфейтинг и лизинг, а и насрещна търговия;
- при дългосрочното кредитиране – емитиране на акции.
2. Форми на краткосрочно кредитиране. Продавачът може по споразумение с обслужващата го банка да ползва овърдрафт в националаната валута като източник на оборотен капитал. Купувачът може да получи овърдрафт в чужда валута, в която трябва да плати цената по МП на своя доставчик.
Банката на продавача му предоставя аванс под инкасо, когато продавачът поиска от нея да инкасира парична сума от негово име. В този случай банката може по споразумение с продавача да му предостави аванс между 80 и 90 % от стойността на инкасираната сума. След събирането на сумата, банката ще си одържи аванса и остатъка ще преведе по сметката на продавача. Такъв кредит банките предоставят само когато чуждестранният купувач е надежден и кредитоспособен. Но дори в този случай банката може да поиска за авансовия превод преди инкасирането обезпечение от продавача – залог върху стоката или предаване на застраховката за плащане на цената по МП.
Ако продавачът продава стоката в икономически развита държава при условия на открита сметка или инкасо, банката може да му предостави кредит под формата на закупуване и сконтиране на чекове или менителница, издадена от купувача в полза на продавача. В този случай преди падежа, определен за плащане в менителницата, съответно преди осребряването на чека, банката на продавача може да ги придобие с известен отбив от сумата, посочена в тях. В този случай тя ще прехвърли платената парична сума по сконтираната М или чек по б. см. на продавача, а на падежа ще поиска осребряването им от издателя на М/чека, т.е. купувача.
Преимуществата на кредитирането чрез покупка и сконтиране на М/Ч от банката са:
- продавачът получава незабавно кредит и не е длъжен да чака плащането на чека или инкасирането на М, за да получи дължимата му се цена;
- - Банката получава възнаграждение за покупката под формата на отбив от сумата, която е записана върху М/Ч. Ако банката се занимава масово със сконтиране на ценни книжа, сконтирането на М/Ч е по-евтино за продавача от индивиудалното тяхно инкасиране;
Недостатъците на тази форма на кредитиране са:
- Ако на падежа на М купувачът и нейн издател не я плати, банката има право на регрес към продавача;
- Когато сумата, която се дължи от чуждестранния купувач е по-голяма, кредитирането чрез сключване на договор за факторинг може да бъде по-изгодно от продажба с отбив на М/Чекове на банката.
Услугата по документарен акредитив: Купувачът по МП може да поиска от своята банка да издаде акредитив в полза на продавача. С издаването на акредитива банката ще се задължи да плати на продавача незабавно сумата по А, ако се изпълнят неговите условия. При документарен акредитив много често купувачът няма необходимите средства, които да преведе в банката като покритие на сумата по А. Затова често той ще издаде чек в полза на продавача, платим от неговата банка, или може да издаде М в полза на продавача, която банката ще акцептира или ще сконтира, като по този начин ще кредитира краткосрочно купувача – вж. 307-308.
Акцептни кредитни линии се отличават от документарните акцептни акредитиви. Те са съглашения, по силата на които банката приема да акцептира менителница, издадена от продавача на негово име, срещу обезпечение във вида на търговска М.