14. Страни в административното производство. Представителство.

Субекти са всички лица, които имат административнопроцесуална правоспособност. Субекти са всички лица които могат да бъдат носители на административнопроцесуални права и задължения. Участници са тези субекти, които имат някаква роля в дадено административно производство – съдия, прокурорът, органът издал акта, жалбоподателя, вещи лица, свидетели. Страните са тези участници в определено дело между които се развива административноправният спор.
Чл.15,16, 17, 18, 153, 154, 182, 189 АПК.

Чл. 15 е в съответствие с това, че страни са органа издал оспорваният акт, а отдругаа страна е лицето, което има правен интерес. Прокурорът не винаги е страна по съдебният процес.
Разпоредбите на чл.16 уреждат различните роли и от там различното участие на прокурора в административното производство. Там се казва, че прокурора следи за законността когато предприема действия по отмяна на незаконосъобразни актове – това са случаите когато прокурора оспорва акт или решение като незаконосъобразно с касационен протест. В този случай прокурът става страна в административният процес. Когато започва или встъпва в започнали производства, тук вече има започнало дело и прокурора само се присъединява и встъпва на тази страна в административният процес, която той е решил да защити. Да участва в производството означава, че делото изисква изрично участието на прокурор – това са случаите на касационното производство. Прокурорът участва задължително и когато има оспорване на нормативни актове. Дали тези НА се оспорват пред ВАС или това са НА на ОС, това производство се провежда при задължителното участие на прокурор. Прокурорът на края на делото е длъжен да се произнесе със заключение. Той може да оспори акта или да го подкрепи относно неговата законосъобразност. У нас прокурора е на страната на законосъобразността.
Страните в един съдебен административен процес се конституират с фактът на сезирането. Жалбоподателят /ако е частно лице/ се конституира като страна с факта на подаване на жалбата. Правната легитимация на жалбоподателя се определя от доказаният правен интерес, това е правната връзка между оспорения акт и последиците които той причинява на законни права и интереси на граждани и организации. Всички лица, които са застрашени от засягане също могат да бъдат легитимирани като жалбоподатели. Съдът служебно конституира като страни по делото всички заинтересовани лица.
Другата страна в административният процес е авторът на оспорваният административен акт. Най-важно принципно положение е, че субекта на процесуалната правоспособност е органа, който е издал акта, а не ЮЛ в чиито състав се включва този орган. изключение при исковете за обезщетение, където искът е срещу ЮЛ за покриване на щетите причинени на увреденото лице.
Чл.155 – страни по делото са оспорващият, органът, издал АА, както и всички заинтересовани лица. Жалбата се подава чрез кмета, комплектува се преписката за съда и към нея се прилага и списъка на заинтересованите лица. Съдът конституира всички тези лица като страни по делото.
Чл.137 – Призоваване на лицата. Призоваването на лицата е формален израз на тяхното положение на страни по делото.
Към субектите, страните в съдебният административен процес няма такъв институт като необходимо другарство и други понятия които ги има в гражданският процес. Няма и трети лица, т.е. такива които имат различни интереси от двете основни страни в съдебният административен процес. Има лица, които са имали право да участват но не по тяхна инициатива е започнало производството – напр.чл.189 и чл.185. В чл.189 е във връзка с оспорването на АА. Този който защитава оспореният акт и застава на страната на автора на акта встъпва като страна по делото, а другите се присъединяват към оспорването. Има започнато дело, конституирани са страните, актът който е оспорен за една група е облагоприятстващ, за друга застрашава техните права и задължения или застрашава техни интереси.
Представителство. Уредено в чл.17 и 18.