14. Защита срещу незаконно прекратяване на държавната служба.

За да се прекрати служ-то правоотн-е е необходим акт – заповед по чл.108, ЗДСл. Заповедта е ИАА.
Чл. 108. (1) (Предишен текст на чл. 108, доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Служебното правоотношение се прекратява от органа по назначаването с административен акт, който се издава в писмена форма и трябва да съдържа правното основание за прекратяване, дължимите обезщетения и придобития ранг на държавна служба. В случаите по чл. 107, ал. 1, т. 5 се посочват и фактическите обстоятелства, обуславящи обективната невъзможност за изпълнение на служебните задължения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) При прекратяване на служебното правоотношение, с изключение на случаите по чл. 107, ал. 1, т. 1, 3 и 7, държавният служител запазва ранга си.
Чл.107 (1) Органът по назначаването прекратява служебното правоотношение без предизвестие, когато:
т.5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е налице обективна невъзможност държавният служител да изпълнява служебните си задължения извън случаите по чл. 103, ал. 1, т. 3;
Т.е. трябва заповедта да е мотивирана
Чл.103(1) Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания:
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) при невъзможност държавният служител да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертна лекарска комисия; прекратяването в този случай не се допуска, ако има друга подходяща за здравното състояние на държавния служител длъжност в същата администрация и той е съгласен да я заеме;

Трябва ли да бъде мотивирана заповедта – попринцип не, но има и изключения – чл.107 и 103
Л.59, АКП – законосъобразност на акта. То е валидно и за общите и за норм-те актове
Формата – чл.59, ал.2 – писмена форма и 8 клаузи
Чл.108, ал.1 – специфично изискване за формата –
Чл.108, ал.2 – ранга – попринцип държ-ят служител запазва ранга си, с изключение на :чл. 107, ал. 1, т. 1, 3 и 7
Чл. 107. (1) (Предишен текст на чл. 107 - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Органът по назначаването прекратява служебното правоотношение без предизвестие, когато:
1. държавният служител бъде лишен с присъда от правото да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;
3. държавният служител бъде дисциплинарно уволнен;
7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) държавният служител е назначен при неспазване на условията по чл. 7 и нарушението съществува и към момента на прекратяване на правоотношението;
1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. е навършило пълнолетие;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6. отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
(2) Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
3. е народен представител;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Държавен служител може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За висши държавни служители, както и на длъжности, свързани с изпълнението на функции в областта на отбраната, обществения ред, външната политика, националната сигурност и опазването на държавната тайна, могат да се назначават само български граждани.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) На ръководни длъжности могат да бъдат назначавани само лица с висше образование.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 43 от 2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) При заемане на държавна служба не се допускат дискриминация, привилегии или ограничения, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, убеждения, членуване в политически, синдикални и други обществени организации или движения, лично, обществено и имуществено положение или на наличие на увреждане.
Защитата е насочена срещу тази заповед по чл.108. От заповедта ще проличи: основанието за прекратяване и защитата е насочена срещу основанието.

Характеристики:
1. Оспорването е за законосъобразност
2. Основанието за защита е основанието на заповедта
3. Защитата може да се предяви и по съдебен и по административен ред (алтернативно е и държ. служител избира)
- По админ.ред – оспорването се провежда пред органа по назначаването т.е. авторът на заповедта ( в общината – кмета; в областта – обл.управител, в М-вото – Мин-ра)
- По съд.ред – оспорването е пред административния съд (в община Русе – Адм.съд – Русе - местна подсъдност; Мин-ра – ВАС – централна подсъдност) – обжалването отива в адми.съд но чрез органа по издаването й – чрез кмета, чрез мин-ра;
Цел на обжалването – чл.121, ал.1, т.1-4, ЗДС
Чл. 121. (1) Държавният служител има право да оспори законността на прекратяването на служебното си правоотношение пред органа по назначаването или пред съда чрез органа по назначаването и да иска:
1. отмяна на акта, с който то е прекратено;
2. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.)
3. обезщетение за времето, през което не е бил на служба поради прекратяването;
4. поправка на основанието за прекратяване на служебното правоотношение, вписано в служебната книжка или в други документи.
Отмяна на заповедта – 2 пътя - може да има и служебно – органът, който я е издал може и по своя инициатива да отмени заповедта – ал.2
(2) Органът по назначаването може и по свой почин да отмени заповедта за прекратяване на служебното правоотношение.
Ако заповедта се отмени – държ-ят служител се възстановява на същата работа, същата длъжност. По силата на възстановяването си в 2-седмичен срок след реш-ето за отмяна на заповедта трябва да се яви и да заеме своята длъжност – няма удължаване и т.н.и ако не го направи – изпуска възможността.
Защита по:
- Админ.ред – чл.82, АПК – на мин-председ.,мин-р, обл.упр-л и др. Не може да оспорваме по админ ред техните актове – но това е в общия закон, но в специалния ЗДС може чл.121, ЗСЛ => може и по админ.ред;освен ако не е изрично казано че не може в спец.закон. по амин.ред трябва да се спазят:
o Само държ.служител може да оспори, трети лица не могат – оспорва се с подаване на жалба, която се подава в 14-дневен срок от момента, в който заповедта е съобщена и става известна на лицето. Самата жалба трябва да се оформи – чл.85, АПК – писмена форма и да съдържа 8 калузи: адресат(име, адрес и др.), заповедта, която ще се оспорва, органа до който се подава възражението, какво се иска – отмяна, обезщетение и др.
Ако не е спазена процедурата т.е. ен са спазени 8-те клаузи – редовност на жалбата – остава без движение (има шанс да се оправи) и без разглеждане (по-тежкото)
Ще има въззивно обжалване – пак пред него – отхвърля жалбата и потвърждава заповедта или отменя заповедта.
Подсъдност – чл.124, ЗДС
Чл. 124. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., а относно замяната на думата "окръжния" с "административния" - в сила от 01.03.2007 г.) Споровете относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения, както и относно налагането на дисциплинарна отговорност са подсъдни на административните съдилища или Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в зависимост от органа, издал съответния акт.
(2) Обжалването на актовете не спира тяхното изпълнение.
Главни неща на съдебния контрол са:
- основания за законосъобразност – чл.146, АПК –
o липса на компетентност;
o неспазване на установената форма;
o съществено нарушаване на процедурата;
o материална законосъобразност ( законосъобразност по същество);
o несъответствие с целта на закона;

- срок за оспорване – 14-дневен от момента на узнаване на заповедта; - чл.161,АПК (възможност за възобновяване на срока: в 7-дневен срок може да се поиска възстановяване на срока за обжалване, ако пропускането се дължи на особени, непредвидени обстоятелства) – преклузивен фатален срок;
- жалбата се подава със суспензивен ефект – спира действието на заповедта, освен ако има указани изключения – чл.124, ал.2, ЗДС => тук жалбата няма суспензивен ефект;
- чл.158, 159, АПК – проверка на редовността (в самото оформяне на жалбата има дефекти – чл.158 – при допуснати дефекти – „без движение” – дава се кратък 7-дневен срок да се корегират грешките) и допустимостта(дефектите са извън жалбата чл.159 – недопустима жалба– „без разглеждане” пр.пропуснат срок) на жалбата; чл.160 – „без разглеждане” подлежи на обжалване;(определя се съдия-докладчик чрез случайно разпределение, срок не по-дълъг от 2 месеца от постъпване на жалбата трябва да се насрочи делото);
Състав:
админ.съд – еднолично 1-членен състав;
ВАС като 1-ва инстанция – 3 съдии; ВАС като 2-ра инстанция – 5-членен състав

Основанията на жалбата може да са 1 или няколко, но съдът е длъжен да провери всички, независимо кое осование е посочено в жалбата. Съдът анализира цялостно админ-я акт. Той го прави това служебно - Чл.168, АПК