14. Членове на семейството на персонала на дипломатическото представителство.

Въпросът за правното положение на членовете на семействата на сътрудниците на дипломатическото представителство е твърде важен. Това е обяснимо, като се има предвид, че каквито и да са предоставените лични привилегии и имунитети на различните; сътрудници на дипломатическото представителство, то съответните лица не биха могли нормално, спокойно, независимо да осъществяват своите служебни задачи, ако не е гарантирана в съответната степен от приемащата държава; личната сигурност, свобода и достойнство на членовете на техните семейства.
При разглеждане на въпроса за статута на членовете на семействата на сътрудниците на представителството преди; всичко трябва да се посочи, че в международноправната доктрина и практика не е уточнен въпросът какво трябва да се разбира под понятието „член на семейството". Във всички случаи обаче може да се приеме като безспорно, че в понятието „член на семейство" ще се включат съпруг (съпруга) и техните непълнолетни деца. Някои автори разширяват тази категория лица, като причисляват към членовете на семейството и онези други роднини или близки, които живеят или се издържат в съответното семейство.
На практика за членовете на семейството на сътрудник на дипломатическото представителство, освен съпругата (съпругът) и непълнолетните деца, могат да се считат и онези, за които приемащата държава дава своето съгласие и им издава съответната входна виза при тяхното първоначално пристигане, като ги приема за членове на семейството на акредитираното в нея лице. Членовете на семейството на съответния сътрудник на представителството получават от приемащата държава съответно официален личен документ.
Принцип в съвременното дипломатическо право е, че членовете на семейството на сътрудник на представителството (ако не са граждани на приемащата държава или постоянно живеещи в нея) имат същите привилегии и имунитети, каквито има и съответният сътрудник — патрон на семейството.
Аналогично е положението и с членовете на семейството на административно-техническия служител в дипломатическото представителство (чл. 37, т. 2).
Членовете на семейството на член на обслужващия персонал не се ползват с никакви привилегии или имунитети, освен в случаите, когато такива са предвидени по силата на специални международни спогодби между заинтересованите държави.