14. Транспортиране на стоката и свързаните с него договори. Превозни и товароразпоредителни документи - товарителници, коносамент

Поради естеството на МП, в която продавачът и купувачът имат седалище в различни държави, се налага продадената стока да се транспортира/експедира до държавата на купувача. Затова в договора страните трябва да уговорят в чия тежест се възлага транспортирането на стоката и кой ще поеме разходите за това.
Страната, която е задължена да транспортира стоката, трябва да да направи това със собствен транспорт, или да сключи превозен договор със специализиран търговец – превозвач. Най-често страната няма собствен транспорт, затова тя сключа договор за превоз. В международната търговия по правило страната сключва още един договор – спедиционен договор. Затова – внимание върху тези договори. И двата са уредени в ТЗ като търговски сделки.
Превозен договор- договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар. Интересува ни превоза на товар. Страни по ПД са товародателят и превозвачът.
Превозвачът е специализиран търговец, който по правило извършва превозна дейност въз основа на лиценз или удостоверение за регистрация, получени от компетентен публичен орган. Предметът на договора е пренасяне натовар от едно място на друго с превозно средство срещу възнаграждение.
• Правилата за превозът по шосе са уредени в ЗАП и редица наредби на Министъра на транспорта (МТ). Правилата за превоз по железници са уредени в Закона за железопътния транспорт, Устава на железниците на РБ и редица наредби на МТ. Речният и морският превоз е уреден в КТК, а превозът по въздух е уреден в ЗГВ. Тези закони са специални и ще отменят приложението на общите правила на ТЗ.
Превозният договор е няколко вида:
- С оглед вида на превозното средство, с което се извършва превоза договорът може да бъде за превоз по въздух, по вода – морски или речен, по суша – автомобилен и железопътен, и мултимодален - комбиниран. Значението на делението е, че има различни правила за договорите с отделните видове превозно средство;
- С оглед на това къде започва и завършва превоза, той е международен и вътрешен. При международния началната и крайната точка на на превоза са в различни държави. Значението на делението е, че международният превоз се урежда със специални правила - напр. Нар. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.
-Сключване и форма. Договорът се сключва с постигане на съгласие между превозвача и товародателя, съответно пътника, по съществените условия на договора - вида превозно средство, началния и крайния пункт на превоза, срока за извършване на превоза и цената.
Задължения на превозвача
1) Той е задължен да получи товара за превоз, като предостави превозното средство за натоварване, да извърши превоза в определения срок и до определеното място съгласно уговореното в договора, да пази товара от приемането до предаването му, да уведоми получателя за пристигане на товара в местодоставянето и да му го предаде, заедно с превозните документи, придружаващи товара. Превозът следва да се извърши по най-краткия път, при спазване на специални условия на превоз, като това се налага от естеството на товара. Това не е казано изрично в закона, но следва от задължението на превозвача да изпълни задължението си с грижа на добър търговец.
Превозвачът може да откаже да приеме товара, ако опаковката е явно неподходяща за да издържи превоза, освен ако товародателят заяви писмено, че вредите, които биха настъпили от това, са за негова сметка.
Ако е издаден товарителен запис, превозвачът е длъжен да предаде товара на легитимирания приносител на записа
2) По искане на товародателя превозвачът е длъжен да му издаде товарителен запис за товара
3) Превозвачът е длъжен да изпълнява нарежданията на товародателя за връщане на товара или за предаването му на друго лице, ако не е предал товара или товарителницата на товарополучателя, но ако е издал товарителен запис, той е длъжен при тези условия да изпълнява нарежданията на легитимирания приносител на записа
4) Ако в местодоставянето превозвачът не може да се открие товарополучателят на посочения от товародателя адрес, или ако получателят откаже да получи товара, превозвачът е длъжен да го пази, или да го предаде за пазене другиму, като извести своевременно товародателя.
Задължения на товародателя:
1) Да предаде товара на превозвача в състояние, годно да издържи превоза, в зависимост от неговия вид и особените изисквания за съответния вид превоз. Ако товарът не е годен да издържи превоза, превозвачът може да откаже да го приеме. Предаването на товара се извършва чрез натоварването му на превозното средство на превозвача. Заедно с товара, на товародателя се предават и документите, необходими за да достигне товарът до получателя. Ако опаковката на товара е явно неподходяща, превозвачът трябва да откаже да го приеме, иначе отговаря за вредите по време на превоза.
2) Той е длъжен да плати превозно възнаграждение (навло). Принципът е, че ако не е уговорено друго, възнаграждението се плаща при сключването на договора, т.е. товародателят престира пръв. Ако възнаграждението не се плати от него - то се плаща от получателя на товара. За вземанията си по договора за превоз, включително за вземането за цената превозвачът има право на законен залог върху товара.
Товарополучателя - той има право, но не е задължен да получи товара. Но от момента на неговото получаване или с получаване на товарителницата, товарополучателят встъпва като страна по превозния договор. Затова той дължи плащане на превозната цена при приемане на товара, ако тя не е платена от товародателя
Товарът се получава чрез неговото разтоварване и вдигане от превозното средство на превозвача. При получаването му той се проверява за да се установи дали има липси или видими повреди и ако такива има, се съставя костативен протокол. След като поличи товара, получатетелят трябва да го провери за скрити повреди и да уведоми превозвача за тях до 1 месец от деня на получаването. Неуведомяването в този срок ще освободи превозвача от отговорност за повреди.
Отговорност на превозвача:
а) Превозвачът отговаря за изгубването, погиването или повреждането на товара през време на превоза, както и за вредите, причинени от забава при изпълнение на превоза. Но превозвачът отговаря за вреди, само ако е бил уведомен за тях не по-късно от 1 месец от получаването на товара.
• б) Ако превозвачът извърши превоза с участието на други превозвачи, той отговаря за техните действия до предаването на товара.
Погасителна давностТЗ предвижда кратка 1-годишна погасителна давност за исковете за вреди по превозния договор. Срокът на давността тече:- за товари - от деня когато са предадени на получателя, или от деня когато е трябвало да се предадат - ако не са предадени;- за пътници - при смърт или телесна повреда - от деня на настъпването им или от узнаването за тях, но не по-късно от 3 години. Три-годишният срок е преклузивен и тече от сключването на договора.
Договор за железопътен превоз За този договор има специални правила правила вГлава V (чл. 59 – 110)на Закона за железопътния транспорт (ЗЖПТ) от 2000 г., в Устава на железниците на НРБ, и в редица наредби на Министъра на транспорта - Нар. № 44/2001 г. за превоз на товари с жп. транспорт, Нар. за комбиниран превоз на товари и др.
Спедиционен договор.
Спедиционният договор (СД) е уреден вТЗ със СД спедиторът се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име и за сметка на доверителя договр за превоз на товар. От това определение следва че договорът е подвид на комисионния договор. Затова за неуредените за СД въпроси се прилагат разпоредбите на комисионния договор.
Страните по СД са спедиторът и доверителят. Предмет на договора е сключването на договор за превоз на товар от името на спедитора за см-ка. на доверителя.
СД е основна ТС, двустранен, възмезден, консенсуален, неформален договор. С неговото сключване продавачът или купувачът на стоката се освобождава от несвойнствената за него дейност по прекращането на товари. Тази дейност е твърде специфична и изисква специални познания. Със сключването на СД извършването на тази дейност се поема от специализиран търговец - спедитор. Отношенията, които се създават във връзка със СД са ДОВЕРИТЕЛ = ИЗПРАЩАЧ (товародател) - спедитор - ПРЕВОЗВАЧ. Със СД спедиторът се задължава да сключи договор за превоз на товар с превозвач и да извърши всички необходими действия, във връзка с препращането на товара. Спедиторът сключва договора от свое име, но за сметка на доверителя. Ако превозният договор се сключи от името на доверителя, няма СД, а договор за поръчка. Най-сетне спедиторът трябва да сключи договора и да извърши другите необходими действия за сметка на доверителя (товародателя).
Задължения на спедитора
1. Той е задължен да организира препращането на определените в спедиционния договор товари точно според нарежданията на доверителя. Препращането се изразява в сключване на договор за превоз, получаване на товара от доверителя, неговото натоварване и разтоварване на превозното средство на превозвача, изготвянето на товарителница и други документи, необходими за извършване на превоза - митнически (при внос и износ на товара), данъчни, санитарни и пр. Спедиторът не е задължен сам да извърши превоза. Възможно е обаче той да поеме и това задължение. Но в този случай ще има два отделни договора с доверителя - спедиционен и превозен.
Спедиторът не е длъжен лично да организира препращането на товара, а може да натовари за това други спедитори.
2. Спедиторът е длъжен да спазва указанията на доверителя за пътя, посоката и начина на превоз, както и за подбора на превозвачите. Ако се отклони от указанията на доверителя, той отговаря за причинените за това вреди, освен ако докаже, че те биха настъпили и ако беше спазил указанията.
3. Спедиторът е длъжен да даде сметка на доверитея за изпълнението на договора, включително като му прехвърли резултатите от неговото изпълнение. В частност спедиторът трябва да предаде всички документи, свързани съсс сключането и изпълнението на договора - самият договор, товарителница, товарителен запис, фактури за извършени плащания за превоза, за товарене и разтоварване и пр.
Задължения на доверителя.
1. Доверителят е длъжен да уведоми спедитора за особеностите на товара, да му предаде товара или да му даде достъп до него, да предостави цялата информация, необходима за сключване на превозния договор.
2. Доверителят е задължен да предостави при поискване паричните средства, необходими на спедитора да сключи превозния договор.
3. Той е задължен да приеме резултатите от договора за превоз, сключен за негова сметка.
4. Доверителят трябва да заплати на спедитора уговореното възнаграждение и обезщетение за необходимите разноски, които спедиторът е направил във връзка с изпълнение на договора.
Договорна отговорност на страните
За вземанията на страните за вреди, произтичащи от СП, се прилагат съответно правилата за комисионния договор. Осоебното е, че докато искът за вреди от сключения комисионен договор се погасява с изтичането на общата ПД по ЗЗД, искът за вреди, произтичащи от СД се погасява с кратка едногодишна давност.

Превозни и товароразпоредителни документи – товарителница, коносамент.
При превоз на товари се издават два основни документа - товарителница и товарителен запис (коносамент - К). Реда за тяхното издаване, техните реквизити и правното им значение се уреждат в специалните закони за отделните видове превози.
Товарителен запис (коносамент)
Член 371 ТЗ урежда правото на товародатела да иска издаването на тов. Запис и значението на неговото издаване. Този документ се издава основно при договора за превоз на товари по море. Товарителният запис се издава от превозвача по искане на товародателя и се предава на товародателя. Товарителният запис се изготвя от товародателя/експедитора и се предава за попълване на превозвача. Той го попълва, след като провери товара, подписва го и след това го предава на товародателя.
Издаването на коносамент има следното значение:
- издаването му служи като доказателство за сключване на превозния договор и за условията, при които договорът е сключен;
- коносаментът доказва, че превозвачът е получил товара, както е описан в коносамента.
- с издаването на К превозвачът поема задължението да предаде товара в местоназначението единствено на легитимирания приносител на К.
С К се уреждат отношенията между превозвача и приносителя (притежателя) на записа. Издаването муима за цел К да замести товара в търговския оборот за времето докато той пътува до местоназначението. Чрез получаването на К товародателят получава възможност да може да прехвърли собствеността върху товара, още докато пътува, без товарът реално да се предава на купувача. Това е възможно, тъй като товарителният запис е ценна книга, която циркулира като сурогат на товара в търговския оборот, и легитимира притежателя на записа като лице, което е легитимирано да го получи от превозвача в местоназначението на товара. Поради това притежателят на товарителния запис може да продаде стоката, докато тя е на път, чрез прехвърляне на товарителния запис. В случая ще имапродажба на стока чрез прехвърляне на ценна книга.
Товарителница
При договора за автомобилен и железопътен превоз при сключване на договора страните подписват товарителница. Тя също както коносамента има определени в закона реквизити.Товарителница. При договора за автомобилен и железопътен превоз при сключване на договора страните подписват товарителница. Тя също както коносамента има определени в закона реквизити, в нея се описва подробно товарът, място и дата на неговото приемане и мястото на доставяне, имена и адреси на товародателя, превозвача и получателя и др. В товарителницата на практика се включва същественото съдържание на превозния договор.Съставянето на товарителницата не е условие за действителност на договора, а установява неговото сключване. Товарителницата се издава в 3 екземпляра, подписани и подпечатани от страните по договора. Единият екземпляр остава у товародателя и доказва, че той е предал на превозвача товара, описан в товарителницата. Затова при приемането на товара превозвачът е длъжен да провери съответствитето на товара с описаното в товарителницата и да отрази евентуалното несъответствие в товарителницата. В противен случай се смята, че превозвачът е получил товара, описан в товарителницата Останалите два екземпляра на товарителницата пътуват с товара.
Издаването на товарителницата има следното значение:
- издаването й служи като доказателство за сключване на превозния договор и за условията, при които договорът е сключен;
- издавенето й доказва, че превозвачът е получил товара, както е описан в коносамента.
-нейното получаване от товарополучателя в местоназначението доказва, че той е получил товара от превозвача. От момента на получаването й, товарополучателятвстъпва като страна в превозния договор на мястото на товародателят.Затова до предаването на товарителницата на товарополучателя превозвачът е длъжен да изпълнява указанията на товародателя във връзка с превоза.
За разлика от К, товарителницата не е ценна книга и не замества на пазара товара, докато той е на път – тя не дава право на разпореждане с товара. Затова превозвачът се задължава да предаде товара в местоназначението единствено на получателя, посочен в товарителницата. Товарът се предава на посочения в нея получател заедно с товарителницата. Получателят се подписва на третия екземпляр на товарителницата (който остава у превозвача), с което се удостоверява, че е получил товара. При получаването му той прави справка за съответствието на получения товар с товара, описан в товарителницата. Констатираните несъответствия следва да се отразят в товарителницата, в противен случай се смята ,че получателят е получил товара, описан в товарителницата.
Наред с това, товарителницата се издава от товародателя и се предава на превозвача. Тя няма самостоятелна циркулация в търговския оборот - не е ценна книга, а пътува заедно с товара. За разлика от товарителния запис, тя урежда отношенията между товародателя и превозвача.
В морската търговия може да се издава както К, така и товарителница.