13. Развод - обща характеристика, законодателно развитие на уредбата.

Разводът е способ за съдебно прекратяване на брака, приживе на съпрузите, по причини, настъпили след неговото сключване. Законът допуска само съдебната форма на развод. Основанията за развод са установени от закона обстоятелства, въз основа на които съдът прекратява брака. По действащото законодателство те са 2: - дълбоко и непоправимо разстройство на брака; - по взаимно съгласие на съпрузите. Развод по исков ред е равно на развод поради дълбоко разстройство на брака. Това е едно исково, спорно производство, което се развива по реда на особените искови производства по ГПК. При развод по взаимно съгласие спор няма. Съпрузите са единодушни и по последиците от развода. Затова производството в този случай не е исково, а е от групата на охранителните производства. Съпрузите заедно подават молба и съдът само проверява налице ли са законовите предпоставки и допуска развода.