13. Административни наказания

Административното наказание е специална санкция за неспазване на установения ред в държавното управление. За административното нарушение се предвиждат и налагат следните по –важни видове административни наказания: 1)обществено порицание –публично порицаване на нарушителя пред колектива в който работи или пред организацията в която членува; 2)глоба – имуществено наказание, като се заплаща определена сума, ненадхвърляща предвидените размери от закона; 3)временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност – този вид наказание има временен характер. Определение и индивидуализиране на наказанието не се извършва ако допуснатото административно нарушение е маловажно. При определяне на наказанието се вземат впредвид тежеста на нарушението, подбудите за извършването му и други смекчаващи вината обстоятелства. Не се допуска определяне на наказание под предвидения най – нисък размер на наказанията глоба, временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Административно –наказателното производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение. Акта се съставя в присъствието на нарушителя или свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. Когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, то акта се съставя и в негово отсъствие. Административни наказания могат да налагат ръководителите на ведомствата и организациите, областни управители и общински кметове.